W tej sekcji zamieszczamy dokumenty dla uczestników, które są niezbędne aby przystąpić do projektu.

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

  • zamieszkuje teren: powiatu wałbrzyskiego, kłodzkiego, miasta Wałbrzych oraz kamiennogórskiego;
  • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osobą bezrobotną lub osobą bierną wymagającą aktywizacji społeczno – zawodowej i spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek wykluczenia społecznego:
  • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, przy czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w ww. ustawie została spełniona;

b) osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o  zatrudnieniu socjalnym - np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji, przy czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w ww. ustawie została spełniona;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - np. oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji lub zaświadczenie od kuratora;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od kuratora lub zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym lub inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) - np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii;

f) osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (zgodnie z definicją wskaźnika wspólnego pn. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - szczegółowa definicja została wskazana w pozycji 2 w części – wskaźniki produktu.);

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością - np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację;

h) osoby niesamodzielne - np. oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację;

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego - np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację;

k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu.

Weryfikacja kwalifikowalności udziału uczestników w projekcie będzie odbywała się na podstawie:

 a)urzędowego zaświadczenia lub oświadczenia uczestnika w przypadku osób zarejestrowanych  w PUP jako bezrobotne, a w przypadku osób z niepełnosprawnością - odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia;

 b) oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, które nie figurują

w publicznych rejestrach;

c) innych zaświadczeń/oświadczeń w przypadku os fizycznych możliwych do objęcia wsparciem w ramach projektu.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin projektu: POBIERZ

1a. Regulamin projektu z dnia 03.03.2020 - POBIERZ
1b. Zamiana do regulaminu - POBIERZ
1c. Regulamin projektu z dnia 17.04.2020 - POBIERZ
1d. II zmiana regulaminu rekrutacji 17.04.2020 - POBIERZ
1e. Regulamin_projektu_z_dnia_28.05.2020 - POBIERZ
1f. Informacja o zmianie z 28 05 2020 - POBIERZ
1g. Regulamin projektu z dnia 15.06.2020 - POBIERZ
1h. III zmiana regulaminu rekrutacji 20.06.2020 - POBIERZ
1i. Regulamin_projektu_z_dnia_31.07.2020 - POBIERZ
1j IV zmiana regulaminu rekrutacji 31.07.2020 - POBIERZ
1k Regulamin_projektu_z_dnia_15.09.2020 - POBIERZ
1l V zmiana regulaminu rekrutacji 15.09.2020 - POBIERZ
1m Regulamin_projektu_z_dnia_30.09.2020 - POBIERZ
1n VI zmiana regulaminu rekrutacji 30.09.2020 - POBIERZ
1o Regulamin_projektu_z_dnia_24.10.2020 POBIERZ
1p VII zmiana regulaminu rekrutacji 24.10.2020 POBIERZ
1r Regulamin_projektu_z_dnia_24.11.2020 POBIERZ
1s VIII zmiana regulaminu rekrutacji 24.11.2020 POBIERZ
1t IX zmiana regulaminu rekrutacji 01.03.2021 POBIERZ
1u. Regulamin_projektu_z_dnia_01.03.2021 POBIERZ
1v. X zmiana regulaminu rekrutacji 15.03.2021 POBIERZ
1w. Regulamin_projektu_z_dnia_15.03.2021 POBIERZ
 
 
2. Formularz rekrutacyjny: POBIERZ

3. Załączniki do formularza 1,2.3: POBIERZ

4. Załączniki do formularza 4: POBIERZ

5. Ankieta potrzeb i predyspozycji:  POBIERZ

6. Oświadczenie bierni: POBIERZ

7. Oświadczenie przesłanka: POBIERZ

 

Rekrutacja oraz akcja promocyjna dla potencjalnych uczestników projektu  zainteresowanych  w szczególności stażami oraz innymi formami wsparcia (z wyłączeniem doposażenia/wyposażenia miejsca pracy połączonego z zatrudnieniem subsydiowanym ) określonymi w badaniu potrzeb i predyspozycji
 
Informujemy, iż I runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 01.02.2020 - 28.02.2020r. - została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.
 
Informujemy, iż II runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 02.03.2020 -  20.03.2020r. - została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.
 
Informujemy, iż III runda i kolejne zaplanowane - zostają odwołana z uwagi na zrekrutowanie wymaganej liczby osób.
 
 
Rekrutacja oraz akcja promocyjna prowadzona będzie dla 30 potencjalnych uczestników projektu zainteresowanych w szczególności doposażeniem/ wyposażeniem miejsca pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem oraz innymi formami wsparcia (z wyłączeniem staży) określonymi w badaniu potrzeb i predyspozycji
 
Informujemy, iż I runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 01.03.2020 - 31.03.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.
 

Informujemy, iż II runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 06.04.2020 - 28.04.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

 
Uprzejmie informujemy, iż w związku z zagrożeniem koronawirusem w ramach ogłoszonego naboru wniosków o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia miejsca pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem w ramach projektu "Zacznij od zaraz - Nowa szansa na aktywność" Fundacja "Razem" wprowadza następujące zmiany:
- przyjmowanie wniosków od 16.03.2020 do 24.03.2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku)
- będą akceptowalne oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych oraz oświadczenia o niezaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym (zaświadczenia będą wymagane przed podpisaniem umowy)
 
 
Informujemy, iż III runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 04.05.2020 - 20.05.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.
 
Uprzejmie informujemy, iż w związku z zagrożeniem koronawirusem w ramach ogłoszonego naboru wniosków o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia miejsca pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem w ramach projektu "Zacznij od zaraz - Nowa szansa na aktywność" Fundacja "Razem" wprowadza następujące zmiany:
- przyjmowanie wniosków od 01.04.2020 do 10.04.2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku)
- będą akceptowalne oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych oraz oświadczenia o niezaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym (zaświadczenia będą wymagane przed podpisaniem umowy)
Uprzejmie informujemy, iż w związku z zagrożeniem koronawirusem w ramach ogłoszonego naboru wniosków o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia miejsca pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem w ramach projektu "Zacznij od zaraz - Nowa szansa na aktywność" Fundacja "Razem" wprowadza następujące zmiany:
- przyjmowanie wniosków od 20.04.2020 do 29.04.2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku)
- będą akceptowalne oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych oraz oświadczenia o niezaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym (zaświadczenia będą wymagane przed podpisaniem umowy)
 
Informujemy, iż IV runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 22.05.2020 - 05.06.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.
 
Informujemy, iż V runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 09.06.2020 - 20.06.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.
 

Wniosek o refundację

 

W tej sekcji zamieszczamy dokumenty dla Pracodawców, które są niezbędne aby przystąpić do projektu:

Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jeżeli:

 

1.       prowadzi działalność co najmniej przez 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

2.       jest podmiotem prowadzącym działalniść gospodarczą bez względu na jego formę prawną oraz źródła finansowania (orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-41/90 Höfner i Elser przeciwko Macrotron GmbH, Zb. Orz. TS 1991, s. I-1979). Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inna działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Mogą to być również podmioty nienastawione na zysk (non-profit organisation - np. orzeczenie z dnia 21 września 1999 r. w sprawie Albany, sprawa C-67/96, Zb. Orz. TS 1999, s. I-5751).

3.       nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych oraz nie zalega z opłatami w Urzędzie Skarbowym; 

4.       nie był karany w okresie 2 lat – weryfikacja na podstawie oświadczenia przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.);

5.        w okresie do 365 dni przed dniem złożenia  wniosku  nie został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy i nie jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy (art. 36 ust. 5f ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy) - weryfikacja na podstawie oświadczenia;

6.       nie otrzymał pomocy de minimis powyżej dopuszczalnych kwot określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1 z dnia 2013.12.24) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U.UE.L.2013.352.9 z dnia 2013.12.24); 

7.       nie otrzymał wcześniej środków publicznych na wnioskowane wydatki w celu uniknięcia podwójnego finansowania .

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin doposażenia POBIERZ

1a. Regulamin doposażenia – aktualny – POBIERZ

1b. Zmiana regulaminu z dnia 11.06.2020 - POBIERZ

2. Załącznik - karta oceny formalnej POBIERZ

3. Załącznik - karta oceny merytorycznej POBIERZ

4. Załącznik - wniosek o refundację POBIERZ

5. Załącznik - pomoc de minimis - załącznik nr 3 POBIERZ

6. Załącznik - pomoc de minimis - załącznik nr 4 POBIERZ

 

Informujemy, iż I runda – nabór wniosków w okresie od 16.03.2020 -  24.03.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.

Informujemy, iż II runda – nabór wniosków w okresie od 01.04.2020 -  10.04.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.

Informujemy, iż III runda – nabór wniosków w okresie od 20.04.2020 -  29.04.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.

Informujemy, iż IV runda – nabór wniosków w okresie od 15.06.2020 -  19.06.2020r. została uruchomiona.  Zapraszamy do składania wniosków. Wymagane jest złożenie do wniosku zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US (kryterium formalne).

Informujemy, iż VI runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 22.06.2020r. – 30.06.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Informujemy, iż VII runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 03.07.2020r. – 05.07.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Informujemy, iż VIII runda – nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 08.07.2020r. – 15.07.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Informujemy, iż IX - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 20.07.2020r. – 27.07.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Informujemy, iż X - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 05.08.2020r. – 20.08.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Informujemy, iż XI - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 23.08.2020r. – 28.08.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Informujemy, iż XII - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 18.09.2020r. – 28.09.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Informujemy, iż XIII - nabór formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami od 28.09.2020r. – 07.10.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

 

Nabory wniosków

I runda –nabór wniosków dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy w połączeniu z  zatrudnieniem subsydiowanym   w okresie od 16.03.2020-24.03.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.
 
II runda –nabór wniosków dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy w połączeniu z  zatrudnieniem subsydiowanym   w okresie od   01.04.2020-10.04.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.
 
III runda –nabór wniosków dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy w połączeniu z  zatrudnieniem subsydiowanym   w okresie od   24.04.2020-29.04.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.
 
IV runda – nabór wniosków  dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy w połączeniu z  zatrudnieniem subsydiowanym   w okresie od 15.06.2020 -19.06.2020 została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.
 
V runda – nabór wniosków dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy w połączeniu z  zatrudnieniem subsydiowanym   w okresie od 21.08.2020-26.08.2020 została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.

VI runda – nabór wniosków dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy w połączeniu z  zatrudnieniem subsydiowanym   w okresie od 07.09.2020-11.09.2020 została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.

 

Listy rankingowe w ramach refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy w połączeniu z  zatrudnieniem subsydiowanym
 
I runda
- PROTOKÓŁ Z WPŁYNIĘCIA WNIOSKÓW  - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA FORMALNA - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA MERYTORYCZNA - POBIERZ
 
II runda
- PROTOKÓŁ Z WPŁYNIĘCIA WNIOSKÓW  - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA FORMALNA - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA MERYTORYCZNA - POBIERZ
 
III runda
- PROTOKÓŁ Z WPŁYNIĘCIA WNIOSKÓW  - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA FORMALNA - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA MERYTORYCZNA - POBIERZ
 
IV runda
- PROTOKÓŁ Z WPŁYNIĘCIA WNIOSKÓW  - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA FORMALNA - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA MERYTORYCZNA - POBIERZ
 
V runda
- PROTOKÓŁ Z WPŁYNIĘCIA WNIOSKÓW  - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA FORMALNA - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA MERYTORYCZNA - POBIERZ
 
VI runda
PROTOKÓŁ Z WPŁYNIĘCIA WNIOSKÓW  - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA FORMALNA - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA MERYTORYCZNA - POBIERZ