W tej sekcji znajdą Państwo informacje o planowanych formach wsparcia dla uczestników

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Formy wsparcia obligatoryjne dla każdego z uczestników to:

  • Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem

Pozostałe formy wsparcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

I Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem – Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych ( 1 spotkanie x 2 h/os x 45 os.) oraz Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem – ( 2 spotkanie x 2 h/os x Spotkania realizowane przez Psychologa, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu.

II Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym -Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem (świadczone w wymiarze 20h/m-c x 16m-cy/ dla 40 ucz.). Spotkania realizowane przez Prawnika, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz prawnika.

III Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym - Trening kompetencji i umiejętności społecznych - wsparcie grupowe (dla 30 os. w wymiarze 64h/gr. (8 dni x 8h  x 2 gr - grupa po ok.15 os.), wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Oraz zgodnie ze ścieżką reintegracji zawodowo – społecznej. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane listy obecności wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz trenera. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu, catering.  

IV Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

-  Poradnictwo zawodowe spotkania 30 os x 4h/os (dla osób objętych doposażeniem  oraz subsydiowanym zatrudnieniem) oraz 15 os x 8h/os (dla osób objętych szkoleniami oraz stażami)

Poradnictwo zawodowe będzie dostosowane  do specyficznych potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz doradcy zawodowego. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu.

- Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy jest przewidziane dla 15 os. x 6h/os. Pośrednictwo pracy będzie dostosowane  do specyficznych potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz pośrednika. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu.

V Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - indywidualne wsparcie coacha – wsparcie dla 45 uczestników w wymiarze 450 godzin (4sp. x 2/3h(łącznie 10h) x 45 os. . Spotkania realizowane przez Coacha, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz Coacha. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu.

VI Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym -  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy – zapewnienie wsparcia 25 uczestnikom projektu w tym  zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie m.in: - branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy zidentyfikowane na podstawie ogólnodostępnych danych. W ramach zadania zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz wypłata stypendium szkoleniowego.

VII Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym- Staże zawodowe

- Czas realizacji staży: 3 m-ce, 5 dni x 8 godz./dzień., w przypadku niepełnosprawnych do 7h/dzień. Staże/praktyki zawodowe zapewnią zdobycie doświadczenia zawodowego  w zakresie zgodnym z IPD oraz branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach zadania zapewniony zwrot kosztów dojazdu, koszt badań lekarskich, ubezpieczenie NNW oraz wypłata stypendium stażowe.

- Dla Pracodawców przyjmujących na staż Wnioskodawca zapewnił: Refundację  dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty – 250,00 zł/m-c:

   - Dla Pracodawców Wnioskodawca zapewnił: Refundację wydatków związanych z odbywaniem   stażu (np.koszty wyposażenia stanowiska pracy w niezbędne materiały inarzędzia dla stażysty, koszty eksploatacji, materiałów  inarzędzi, szkolenia BHP stażysty itp. dla  15 podmiotów/osób  x zgodnie z podpisaną umową  podmiot/os. Refundacja dokonywana będzie na podstawie złożonego wniosku przez Pracodawcę wraz z załącznikami tj. faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty w terminie do 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku.

VIII Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – szczegółowy opis w odrębnym regulaminie

IX Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Zatrudnienie subsydiowane – szczegółowy opis w odrębnym regulaminie

-Zatrudniony pracownik w wyniku kwalifikacji do Projektu ma prawo do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimalny okres 6 miesięcy