ROK 2019 - 2020

Projekt „Trwałość”

Fundacja „Razem” z Wałbrzycha w ramach  trwałości projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego”– projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  9 Wyłączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

zaprasza do skorzystania :

 ● z usług asystenckich,
 ● z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Usługi skierowane są do osób z niepełnosprawnościami jak i z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkującymi teren powiatu ząbkowickiego. Informujemy, iż  Fundacja „Razem”z Wałbrzycha w ramach prowadzonej działalności posiada do dyspozycji 32 miejsca świadczonych usług ( asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami) .

Więcej >>>>

 

Projekt „Program rozwoju systemu usług asystenckich II”

 

Witamy na stronie projektu pn. "Program rozwoju systemu usług asystenckich II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

Tytuł projektu : Program rozwoju systemu usług asystenckich II”

Nazwa i numer osi priorytetowej : 9. Włączenie społeczne

Nazwa i numer działania : 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Wartość całkowita projektu: 1 962 513,12 zł 

w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 1864387,12 zł

Zasięg terytorialny: powiat kłodzki, powiat ząbkowicki, powiat wałbrzyski

​Okres realizacji: od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku

​​Projekt realizowany jest przez: Lider Projektu – Fundacja Razem z siedzibą w Wałbrzychu ul. Beethovena 1-2, Realizator Projektu – Powiatowy Urząd Pracy

z siedzibą w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2J, Partner Projektu – Powiat Kłodzki

57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1

Wsparcie w projekcie zaplanowane jest zgodnie Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi”

Zadaniem projektu jest aktywizacja zawodowa 32 osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

(w tym 17 kobiet) oraz aktywację społeczną 120 osób (w tym 70 kobiet ) z niepełnosprawnościami zamieszkujących powiat kłodzki, ząbkowicki i wałbrzyski z wykorzystaniem narzędzi i metod pracy wypracowanych w ramach projektu innowacyjnego współfinansowanego ze środków PO KL (CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS) – MODEL WSPARCIA ZADAŃ OPS/PCPR W AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ ON)

Więcej >>>>

 

 Projekt "Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”

Tytuł projektu: „Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”  

Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych,
Poddziałanie 9.2.1  Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.02.01-02-0024/18

Wartość projektu: 429 281,25 zł

Dofinansowanie: 21 671,60 zł

Zasięg terytorialny: powiat kłodzki (Gmina Miejska Kłodzko)

Okres realizacji: 01.01.2019 roku – 31.12.2019 roku

Projekt realizowany w partnerstwie.

Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha.

Partnerem projektu jest: Gmina Miejska Kłodzko

Realizatorem projektu  jest:  Ośrodek Pomocy Społecznej Kłodzko

Więcej >>>>

 


 ROK 2016 - 2018

Projekt „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska”

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

​Oś Priorytetowa: 10 Edukacja

​Działanie: 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

​Wartość projektu: 997736,50 zł (w tym współfinansowanie z EFS: 848 076,02 zł)

​​Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 18.04.2018

​Projekt realizowany jest przez: FUNDACJĘ „RAZEM” z siedzibą w Wałbrzychu (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie Excalibur z siedzibą w Zielonej Górze(Partner projektu).

Celem projektu jest zwiększenie kluczowych kompetencji o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych (angielskiego/niemieckiego na poziom.A1 i/lub A2 i/lub B1 zgodnych z ESOKJ )i kompetencji cyfrowych- ICT(poziom A zgodny z DIGCOMP) na dolnośląskim rynku pracy z obsz. powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego w których stopa bezrobocia przekracza 150% stopy bezrobocia w woj. Dolnośląskim (kryt.prem) oraz min. 60% (kry.prem) os. zamiesz.obszary wiejsk. (zgodnie z KC) przez co najmniej 325 osób (90%) z 360 objętych wsparciem wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych oraz z zakresu TIK 92os. ze 110 ob.wsparciem (84%) oraz posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji oraz znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby w wieku 18 lat i więcej mieszczące się w dwóch grupach: osób o niskich kwalifikacjach i osób, które ukończyły 50 rok życia.

Więcej >>>>

 


 Projekt "Nasza wspólna praca – Nasz wspólny sukces"

Oś priorytetowa: 9 – Włączenie społeczne

Działanie: 9.1 – Aktywna integracja

Nr projektu: RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/16

Wartość projektu: 1 578 192,00 zł

Zasięg terytorialny: Powiat kłodzki, dzierżoniowski, ząbkowicki

Okres realizacji: 01.01.2017r. – 30.11.2018r.

Projekt realizowany jest przez Fundację ”RAZEM” z Wałbrzycha ul. Beethovena 1-2.​

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 64 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy, zgodnie zUstawą o promocji zatrudnienia, zamieszkujących powiat kłodzki, dzierżoniowski i ząbkowicki, w okresie od 01.01.2017r. – 30.11.2018r. Adresatami są osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z wyżej wymienionych grup, które z różnych przyczyn pozostają bez zatrudnienia, bądź bez wystarczającego poziomu edukacji/przeszkolenia, by móc podjąć zatrudnienie.


Projekt "Wspólna droga do sukcesu"

Oś priorytetowa: 09 – Włączenie społeczne

Działanie: 09.01 – Aktywna integracja

Nr projektu: RPDS.09.01.04-02-0005/16-00

Wartość projektu: 1 597 201,92

Zasięg terytorialny: Gmina i Miasto Nowa Ruda, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina Zdrój, Gmina i Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno Zdrój, Gmina i Miasto Świdnica, Świebodzice, Walim, Gmina Wałbrzych, Żarów.

Okres realizacji: 01.01.2017 roku – 30.11.2018 roku

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha, partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku.​

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 64 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy, zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia, zamieszkujących w/w gminy, w okresie od 01.01.2017 – 30.11.2018r. Adresatami są osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z wyżej wymienionych grup, które z różnych przyczyn pozostają bez zatrudnienia, bądź bez wystarczającego poziomu edukacji/przeszkolenia, by móc podjąć zatrudnienie.

Więcej >>>>


 

Projekt „ Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego”
 
 
Nazwa i numer osi priorytetowej : 9. Włączenie społeczne
 
Nazwa i numer działania : 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
 
Wartość całkowita projektu: 1 987 456,80 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 1887 546 80 zł
 
Zasięg terytorialny: powiat ząbkowicki 
 
​Okres realizacji: od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku
 
 
​Projekt partnerski realizowany jest przez Fundację Razem z siedzibą w Wałbrzychu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej , ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych.
 
Zadaniem projektu jest aktywizacja zawodowa 32 osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 17 kobiet) oraz aktywizację społeczną 110 osób (w tym 65 kobiet) z niepełnosprawnościami zamieszkujących powiat ząbkowicki. W projekcie zaplanowano realizację usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami przez okres 14 miesięcy oraz działania: przygotowanie grupy 32 osób do pełnienia funkcji asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością, świadczenie osobom z niepełnosprawnością poradnictwa dostosowanego do indywidualnych potrzeb, świadczenie usług związanych z wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z transportu jak i z dowozu lekarstw.
 
 

 

Fundacja Razem jako partner projektu realizuje projekt p.n.:

"Nowe Perspektywy"

Lider Projektu: Gmina Kłodzko - Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

Nazwa i numer osi priorytetowej: 9. Włączenie społeczne

Nazwa i numer działania: 9.1 Aktywna integracja

Nazwa i numer poddziałania: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.03.2018

Obszar realizacji projektu: gmina Kłodzko

​Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Gmina Kłodzko - Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko. Partnerem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha.

​Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej: 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy oraz 30 osób nieaktywnych zawodowo zamieszkujących Gminę Kłodzko. 

Więcej >>>> Projekt "Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia!"

Tytuł projektu: "Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia!"

Nazwa i numer osi priorytetowej: 8. Rynek pracy

Nazwa i numer działania: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Wartość projektu: 1 629 470,11 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 do 30.06.2018

Obszar realizacji projektu to powiaty w województwie dolnośląskim: powiat wałbrzyski ziemski, powiat złotoryjski, powiat kłodzki, powiat lwówecki, powiat ząbkowicki, powiat dzierżoniowski, powiat jaworski, powiat legnicki ziemski, powiat jeleniogórski ziemski, powiat lubański.

Projekt realizowany w partnerstwie. Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha. Partnerami projektu są Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku oraz firma Paweł Truszkiewicz z Zielonej Góry.

Celem głównym projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób (60 K i 40 M) po 30 roku życia bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, poprzez objęcie ich wsparciem o charakterze indywidualnym i kompleksowym w trakcie trwania projektu tj. od października 2016 r. do czerwca 2018 r.

Więcej >>>>

 


 Fundacja Razem jako partner projektu realizuje projekt p.n.:

"Własny biznes nie jest dla wybranych"

Lider projektu: stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu

Działanie 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:10 799 976,00 w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 10 519 976,00 zł

Zasięg terytorialny: na terenie powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego.

Okres realizacji: 01.09.2016 roku – 31.08.2018 roku.

Projekt partnerski realizowany przez stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, Fundację Razem w Wałbrzychu, stowarzyszenie Excalibur z Zielonej Góry, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób powyżej 30 roku życia, chcących założyć i utrzymać na rynku własną firmę. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji oraz refundacje, w pierwszym okresie działania firmy , wydatków ponoszonych na funkcjonowanie firmy przez młodych przedsiębiorców.  W ramach projektu, jego Uczestnicy i Uczestniczki mogą także korzystać z wsparcia doradczego, świadczonego przez ekspertów z wielu branż. Wsparciem objętych jest w projekcie ponad 229 osób. Okres realizacji projektu  01.09.2016 do 31.08.2018.

 

Więcej >>>>

UWAGA!

W związku z realizacją projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych” w ramach działania 8.3 RPO WD 2014-2020  informujemy, iż od piątku 28.10.2016 r. w siedzibie Fundacji Razem udostępniono do wiadomości publicznej: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami i wzorami dokumentów.

Wersje elektroniczne dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu.

Jednocześnie informujemy, iż rekrutacja do projektu rusza w dniu 16 listopada 2016 roku. Od tego dnia w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich przyjmowane będą formularze rekrutacyjne. Szczegóły pod numerem telefonu 74 848 01 00.


 

Projekt "Załóż i prowadź własny biznes - to łatwiejsze niż myślisz!"

Lider projektu: Fundacja Razem z siedzibą w Wałbrzychu

​Działanie 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

​Wartość projektu: 2 208 331,20 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 2 142 764,64 zł

​Projekt partnerski realizowany jest przez Fundację Razem z siedzibą w Wałbrzychu w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu oraz w partnerstwie z Pawłem Truszkiewiczem z Zielonej Góry (osoba fizyczna prowadząca działalnośc gospodarczą).

Zasięg terytorialny: powiat dzierżoniowski, powiat kłodzki, powiat wałbrzyski - ziemski, powiat ząbkowicki, powiat jaworski, powiat jeleniogórski - ziemski, powiat kamiennogórski, powiat lubański, powiat lwówecki, powiat złotoryjski.

​Okres realizacji: 01.09.2016 roku – 31.08.2018 roku

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób powyżej 30 roku życia, chcących założyć i utrzymać na rynku własną firmę. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji oraz refundacje, w pierwszym okresie działania firmy, wydatków ponoszonych na funkcjonowanie firmy przez młodych przedsiębiorców.

Więcej >>>>


 

Zapraszamy do Senior Wigor! 

Fundacja Razem oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju zapraszają osoby w wieku 60+ 

do uczestnictwa w zajęciach

Dziennego Klubu „Senior-Wigor”

w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 19a.

 

Uczestnikami zajęć w Dziennym Klubie "Senior-Wigor" mogą być:

• osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ (kobiety i mężczyźni),

• osoby mieszkające w Szczawnie-Zdroju,

• osoby mające trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

• osoby samotne lub mieszkające z pracującymi dziećmi.

 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Klubie „Senior - Wigor” mogą składać wnioski o skierowanie do Dziennego Klubu „Senior-Wigor” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, pok. nr 2 (parter) w godzinach od 8.00 do 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju, nr telefonów: 74 840 05 92, 74 849 39 02, 74 840 39 03

oraz u Koordynatora Dziennego Klubu „Senior-Wigor”, pod nr telefonu 504 48 48 25


 

Projekt "Aktywizacja drogą do sukcesu"

 

Oś priorytetowa: 08 - Integracja Społeczna

Działanie: 08.02 - Włączenie Społeczne

Nr projektu: RPOP.08.02.00-16-017/15

Wartość projektu: 2 905 950,18 zł

Zasięg terytorialny: województwo opolskie, powiat brzeski

Okres realizacji: 01.06.2016 roku – 31.08.2018 roku

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha, partnerem projektu jest Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu.​

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych 135 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 30 - 64 lata  (75 Kobiet i 60 mężczyzn) zamieszkujących gminy powiatu brzeskiego poprzez objęcie ich indywidualną oraz kompleksową ścieżką realizującą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym w okresie od 01.06.2016 – 31.07.2018.

Więcej >>>>


 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku, Fundacja ”Razem” z Wałbrzycha rozpoczęła realizację zadania publicznego dla mieszkańców powiatu ząbkowickiego pt.„Pomoc Prawna w Ziębicach”

Punkt będzie czynny  w mieście Ziębice przy ul. Wojska Polskiego 4
(obiekt Gminnego Centrum Edukacji i Sportu pok. 2)

w dniach:
•Poniedziałek 8 00 – 12 00
•Wtorek 8 00 – 12 00
•Środa 14 00 – 18 00
•Czwartek 14 00 – 18 00
•Piątek 8 00 – 12 00

Telefon do rejestracji: 507 504 920


Osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej to:
•młodzież do 26 roku życia,
•osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•seniorzy po ukończeniu 65 lat,
•osoby fizyczne, którym w okresie 12 m-cy poprzedzających skorzystanie z porady prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•kombatanci,
•weterani,
•osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku, Fundacja ”Razem” z Wałbrzycha

 

rozpoczęła realizację zadania publicznego dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego
pt.„Pomoc Prawna w Dzierżoniowie”


Punkt będzie czynny  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314, III p.
w dniach od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 10.30 do 14.30

 

Telefon do rejestracji: 74 832 52 08 wew. 119, 507 382 326

Osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej to:
•młodzież do 26 roku życia,
•osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•seniorzy po ukończeniu 65 lat,
•osoby fizyczne, którym w okresie 12 m-cy poprzedzających skorzystanie z porady prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•kombatanci,
•weterani,
•osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


 

ROK 2015

Projekt pt. "Uczmy się uczyć innych" dla 40 mieszkańców gminy Głuszyca w wieku +60. Projekt realizowany był w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu było wykorzystanie potencjału społeczno-zawodowego osób oraz włączenie ich w pełnienie różnych ról społecznych w życiu publicznym.

Projekt zakładał bezpłatne warsztaty oraz szkolenia:

Trening pamięci i koncentracji

Akademia bezpiecznego, zdrowego i aktywnego seniora
Moduł I Problemy i zagrożenia społeczne osób starszych
Moduł II Bezpieczny senior
Moduł III W zdrowym ciele zdrowy duch

Komputerowa akademia seniora
Moduł I obsługa komputera
Moduł II Możliwości Internetu
Moduł III Wykorzystanie Internetu w celach edukacyjnych

 

ROK 2014

Projekt „Świat nowych technologii przyjazny osobom 50+”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie obsługi komputera i znajomości nowoczesnych form edukacji przez 24 osoby, mieszkające na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów.

Projekt „Komputer moim oknem na świat”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie obsługi komputera i znajomości nowoczesnych form edukacji przez 24 osoby, mieszkające na terenie gminy Walim.

Projekt „Postaw na edukację cyfrową”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie obsługi komputera i znajomości nowoczesnych form edukacji przez 24 osoby, mieszkające na terenie gminy Boguszów Gorce.

 

ROK 2013

Projekt „Bachtało Wast – Szczęśliwa dłoń” 01.01.2013 – 31.12.2014, POKL, poddziałanie 1.3.1. Projekt skierowany jest do pracowników instytucji publicznych i do członków społeczności romskiej z obszaru Kamiennej Góry, Świebodzic oraz Wałbrzycha.

Projekt „Aktywni i Samodzielni” POKL, Działanie 7.4, 01.02.2013 – 30.04.2015. Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i intelektualnymi terenu powiatu kamiennogórskiego.

 

ROK 2012

Projekt „Nowy zawód – nowe perspektywy” 01.12.2012 – 30.06.2015, POKL, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 90 osób z terenu  powiatu kłodzkiego. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku.

Projekt „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” 01.01.2012 – 30.06.2014, POKL, poddziałanie 5.4.2. Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania organizacji pozarządowych (NGO) zlokalizowanych na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego, złotoryjskiego.

Projekt „Twórzmy Wspólną Przyszłość” 01.04.2012 – 31.03.2014,  POKL, poddziałanie 7.2.1. Projekt ma na celu przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 60 osób długotrwale bezrobotnych z 5 gmin województwa kujawsko – pomorskiego, poprzez objęcie ich kompleksową aktywizacją społeczno-zawodową.

 

ROK 2011

Projekt „Pomoc Prawna i Obywatelska”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Czas realizacji projektu to czteroletni okres od 01.01.2011 do 31.12.2014.

Celem projektu jest podniesienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym mieszkańców powiatu brzeskiego i nyskiego, poprzez świadczenie poradnictwa prawnego, obywatelskiego, umożliwienie dostępu do bezpłatnych informacji i porad udzielanych w Punktach Pomocy Prawnej i Obywatelskiej.

Projekt „Krok do zatrudnienia” realizowany w okresie od 01.11.2011 – 31.10.2013,  Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 60 osób z terenu  powiatu nyskiego.

 Projekt „Z komputerem łatwiej – edukacja +45”, realizowany od 01.01.2011 – 30.06.2011, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu zwiększenie aktywności w obszarze edukacji komputerowej 33 osób w wieku od 45 do 64 lat – z obszaru gminy Jedlina Zdrój.

Projekt „Od bierności do aktywności” realizowany 01.06.11 - 31.05.12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w tym niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym w wieku powyżej 45 roku życia zamieszkujących na terenie miasta Kalisz oraz Powiatu kaliskiego.

Projekt „Aktywni = Potrzebni” 01.01.2011 – 31.12.2011, POKL, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 80 os. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru powiatu grudziądzkiego oraz chełmińskiego.

Projekt „Eurofundusze dla sportu” 01.09.2011 – 31.05.2012, Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1. Projekt skierowany był do 60 pełnoletnich osób pracujących (z wyłączeniem osób, prowadzących działalność gospodarczą) będących  pracownikami lub członkami (osobami zrzeszonymi) każdego szczebla klubów sportowych piłki nożnej, mających siedzibę w powiatach: Wałbrzyskim, Kłodzkim, Dzierżoniowskim, Ząbkowickim, Świdnickim.

Projekt „Wspólna droga do wyjścia na prostą” 01.10.2011 – 31.08.2014, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 120 osób z terenu Wałbrzycha, zwalczających problem uzależniania od alkoholu lub innych środków odurzających, które uczestniczą w terapii uzależnień lub są nie więcej niż rok po jej zakończeniu.

Projekt „Otwórz się na zmiany” 01.10.2011 - 31.05.2014, POKL, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 90 os. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru Kłodzka, Nowej Rudy, Bystrzycy Kłodzkiej, Lewina Kłodzkiego, Stronia Śląskiego, Szczytnej

Projekt „Razem do aktywności” 01.12.2011 – 31.03.2012, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie  7.3. Projekt by skierowany do 9 osób bezrobotnych, zamieszkałych w Gminie Boguszów Gorce. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w wieku 50-64 lat oraz podniesienie kompetencji, umiejętności społecznych i zawodowych.

Projekt „Nie damy się wykluczyć” 01.10.2011 – 31.01.2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie  7.3. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, zamieszkałych w Gminie Jaworzyna Śląska. Celem projektu było podniesienie kompetencji, umiejętności społecznych i zawodowych oraz aktywizacja zawodowa.

 

ROK 2010

Projekt „Internet dla każdego”  realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności w obszarze edukacji komputerowej, 36 osób mieszkających na terenie  gminy Mieroszów. Grupę docelową stanowiły osoby w wieku 45 +,  bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, będące na rencie lub emeryturze, deklarujące chęć nabycia umiejętności obsługi komputera oraz poruszania się  w świecie wirtualnym.

Projekt "Aktywni na rynku pracy" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 45 osób długotrwale bezrobotnych mieszkających na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Założeniem projektu był rozwój osobisty i zawodowy beneficjentów projektu oraz zwiększenie ich aktywności w poszukiwaniu pracy i nabycie praktycznych umiejętności zawodowych przez uczestnictwo w stażach.Projekt „Internet w zasięgu ręki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu było zwiększenie aktywności w obszarze edukacji osób, mieszkających na terenie gminy miejsko – wiejskiej Dzierżoniów i gminy wiejskiej Niemcza oraz ich integracja społeczna. Grupę docelową stanowiło 21 osób w wieku 45+ bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym będących na  rencie lub emeryturze deklarujących chęć nabycia umiejętności obsługi komputera oraz poruszania się w świecie wirtualnym. Działania projektowe obejmują trzy cykle szkoleń komputerowych „Z komputerem na TY”.

Projekt „Romowie w życiu społecznym i zawodowym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Priorytet I "Zatrudnienie i integracja Społeczna", Działanie 1.3 "Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej", Podziałanie 1.3.1 - "Projekty na rzecz społeczności romskiej". Projekt realizowany była w partnerstwie z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego.

Projekt skierowany był do osób ze społeczności romskiej z terenu powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt odpowiadał na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej oraz wyrównanie szans na rynku pracy członków tej mniejszości etnicznej.

 

ROK 2009

Projekt „Odważ się w życiu na więcej” - realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, Priorytet IX. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
Projekt swoim zasięgiem objął pięć powiatów Dolnego Śląska: wałbrzyski, dzierżoniowski, kamiennogórski, kłodzki, świdnicki. Celem głównym projektu było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat korzyści płynących z ustawicznego kształcenia formalnego.
Projekt skierowany został do osób pozostających czasowo bez pracy, zagrożonych bezrobociem lub pracujących o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osób o wyższych lecz niespecjalistycznych kwalifikacjach.


Projekt „Punkty Pomocy Prawnej i Obywatelskiej” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Celem projektu jest podniesienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego i ząbkowickiego, poprzez świadczenie poradnictwa prawnego, obywatelskiego, umożliwienie dostępu do bezpłatnych informacji i porad udzielanych w Punktach Pomocy Prawnej i Obywatelskiej.

Projekt "Usprawnienie funkcjonowania administracji lokalnej" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Projekt został skierowany do 14 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego. Celem głównym projektu była poprawa komunikacji wewnętrznej w JST, wdrożenie lub udoskonalenie systemu badania satysfakcji klientów oraz usprawnienie obsługi klienta.

Projekt „Podniesienie kluczowych kompetencji pracowników sektora turystycznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych o doradztwo dla przedsiębiorstw. Celem projektu było podniesienie językowych i zawodowych kompetencji pracowników poznańskiego sektora turystycznego.

Projekt „Bądź aktywną zawodowo kobietą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKLi, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany został do kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu dzierżoniowskiego i ząbkowickiego, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Celem projektu było podniesienie aktywności  zawodowej oraz szans kobiet na rynku pracy w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt „Romska droga do aktywności zawodowej” - projekt realizowany  przez Fundację „Razem” w partnerstwie z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej , Podziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa  Romów z terenu  miasta Wałbrzycha.

Projekt „Lokalne Partnerstwo na rzecz gminy Mieroszów” - projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Realizowany w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem projektu było utworzenie i integracja grupy lokalnych liderów Gminy Mieroszów oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia inicjatyw społeczno-ekonomicznych na rzecz walki z wykluczeniem społecznym.

Projekt „Partnerstwo liderów gminy Stare Bogaczowice” - projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Realizowany w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem projektu było utworzenie i integracja grupy lokalnych liderów Gminy Stare Bogaczowice oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia inicjatyw społeczno-ekonomicznych na rzecz walki z wykluczeniem społecznym.

Projekt „Punkty wsparcia” – zadanie zlecone przez Gminę Mieroszów
Za cel projektu obrano podniesienie motywacji psychospołecznych, udzielanie wsparcia oraz pomocy osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz przemocą w rodzinie.
W związku z przyjętymi założeniami prowadzono punkt „Niebieskiej Linii” o charakterze konsultacyjnym, grupę wsparcia dla młodzieży zagrożonej patologiami i grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy rodzinnej w Gminie Mieroszów.

Osiągnięte rezultaty to wzrost świadomości dotyczącej przemocy w rodzinie oraz umiejętności psychospołecznych ukierunkowanych na podejmowanie działań obronnych i zaradczych, podniesienie samooceny oraz wsparcie społeczne i instytucjonalne.

 

ROK 2008

Projekt „Nie daj się wykluczyć” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zrealizowany projekt był odpowiedzią na potrzeby grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu m Szczecina. Istotnym problemem społecznym, zdefiniowanym w Strategii Rozwoju Szczecina jest wciąż wzrastający poziom ubóstwa i ekskluzji społecznej oraz towarzyszące temu zjawisku patologie społeczne. Zasadniczy wpływ na zjawisko marginalizacji grup społecznych ma długotrwałe bezrobocie oraz ograniczenie w dostępie do podstawowych dóbr. Projekt objął wsparciem 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie m. Szczecina. Rekrutacja odbyła się zgodnie z zasadą równych szans dla wszystkich. Współpracowaliśmy przy realizacji projektu z takimi instytucjami jak: Urzędem Miasta, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Pracy.

Projekt „Rozwój jakości usług turystycznych” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt „Punkty wsparcia” – zadanie zlecone przez Gminę Mieroszów
Za cel projektu obrano podniesienie motywacji psychospołecznych, udzielanie wsparcia oraz pomocy osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz przemocą w rodzinie.W związku z przyjętymi założeniami prowadzono Punkt Niebieskiej Linii o charakterze konsultacyjnym , grupy wsparcia dla młodzieży zagrożonej patologiami i grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy rodzinnej w Gminie Mieroszów.

Osiągnięte rezultaty to wzrost świadomości dotyczącej przemocy w rodzinie oraz umiejętności psychospołecznych ukierunkowanych na podejmowanie działań obronnych i zaradczych, podniesienie samooceny oraz wsparcie społeczne i instytucjonalne.

Projekt "Bez uprzedzeń - zintegrowana edukacja równościowa” realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie i poprawa sytuacji grup zagrożonych wszelkimi formami dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, religię, wyznanie, niepełnosprawność, poprawa sytuacji grup mniejszościowych, zepchniętych na margines społeczny. Zaplanowane w projekcie działania miały na celu podniesienie świadomości obywatelskiej, wzbudzenie zainteresowania kwestiami równościowymi oraz zwiększenie dostępu do informacji, edukacji i pomocy prawnej.Priorytetowymi założeniami przedsięwzięcia były:
-przeprowadzenie szkoleń modułowych dla lokalnych animatorów równości
-uruchomienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej akcji ‘Wszyscy różni-wszyscy równi’, której założeniem będzie przeprowadzenie warsztatów kształtujących postawy prowadzące do poszanowania praw innych, rozumienia i doceniania różnorodności
-przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 10 osobowej grupy praktykujących prawników, zakładającego zwiększenie ich skuteczności w prowadzeniu spraw, w których występuje element dyskryminacyjny.

 

ROK 2007

Projekt "Razem przeciw dyskryminacji" – program Wspólnoty Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Celem projektu było udzielanie wsparcia oraz pomocy osobom dyskryminowanym. Na terenie 10 miast: Wałbrzycha, Kołobrzegu, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Słubic, Zielonej Góry, Wrocławia, Kłodzka, Nysy, Opola zorganizowano szkolenia, konferencje oraz punkty konsultacyjne dla osób dyskryminowanych. Integralną częścią projektu było przeprowadzenie badań dotyczących dyskryminacji oraz wydanie biuletynu zawierającego zagadnienia związane z realizowaną tematyką.
Rezultatem projektu stały się zmiany w świadomości oraz w umiejętnościach grup docelowych,konkretne skuteczniejsze działania podejmowane w celu przeciwdziałania dyskryminacji, implementacja zasady Gender mainstreiming, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości życia osób krzywdzonych.

Projekt "Razem bezpieczniej" – program Gminy Wałbrzych
Założonym celem projektu było udzielanie wsparcia oraz pomocy osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz przemocą w rodzinie. W związku z tym prowadzono Punkty Niebieskiej Linii i Punkty Interwencji Kryzysowej na terenie Wałbrzycha. Rezultatami stały się skuteczniejsze działania podejmowane w celu przeciwdziałania przemocy, podniesienia samooceny ofiar przemocy oraz zaszczepienia wiary, że można zwiększyć poziom bezpieczeństwa i jakości życia osób krzywdzonych.

Projekt "Środowiskowy program profilaktyki zachowań problemowych dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców" – program Gminy Wałbrzych

Za cel projektu obrano realizację środowiskowych programów poradnictwa specjalistycznego i profilaktyki niwelującej w pewnym stopniu zachowania problemowe wśród młodzieży dotkniętej problemami patologii społecznej. Uruchomiono 3 grupy wsparcia dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w wieku: 1 gr. 9-12 lat, 2 gr. 13-15, 3 gr. 16-18 lat.
Osiągnięte rezultaty to zmiany w świadomości oraz w umiejętnościach grup docelowych, skutecznie wpływających na podniesienie samooceny oraz zaszczepienie właściwych reakcji na sytuację trudną. Także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób z grup podwyższonego ryzyka.

Projekt "Punkty wsparcia" – zadanie zlecone przez Gminę Mieroszów
Za cel projektu obrano podniesienie motywacji psychospołecznych, udzielanie wsparcia oraz pomocy osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz przemocą w rodzinie.
W związku z przyjętymi założeniami prowadzono Punkt Niebieskiej Linii o charakterze konsultacyjnym dla sprawców przemocy, grupy wsparcia dla młodzieży zagrożonej patologiami oraz grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym w Gminie Mieroszów.
Osiągnięte rezultaty to zmiany w świadomości oraz w umiejętnościach grup docelowych, podniesienie samooceny ofiar przemocy oraz uświadomienie sprawców, iż można przerwać łańcuch przemocy.

 

ROK 2006

Projekt "Marginalizacja STOP! Wykluczenie STOP! Bezrobocie STOP!" – program Europejski Fundusz Społeczny, działania 1.5 (SPO – RZL) we współpracy z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego. Celem projektu było podniesienie motywacji psychospołecznych oraz kwalifikacji ogólnych i umiejętności zawodowych bezrobotnych oraz osób zaliczanych do grup szczególnego ryzyka i zagrożonych bądź wykluczonych społecznie. Zorganizowano szkolenia dla 80 uczestników oraz porady psychologiczne mające na celu wsparcie osób obciążonych problemami uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie .
Działania dotyczyły szkoleń motywacyjnych, profilowanych, komunikacyjnych, językowych, zawodowych. Osiągnięte rezultaty to wzmocnienie motywacji bezrobotnych do podjęcia działań z zakresu poszukiwania pracy, podniesienie samooceny uczestników oraz rozwój ich umiejętności interpersonalnych. Osoby z grup ryzyka zdobyły umiejętności radzenia sobie z problemami oraz nabyły umiejętności obsługi komputera. Objęci programem zwiększyli bądź rozszerzyli swoje kwalifikacje zawodowe..

Projekt "Wspieramy twój potencjał" – program Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 1.5–(SPO– RZL). Celem projektu było wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji zajmujących się pomocą osobom z grup szczególnego ryzyka, w szczególności pracowników instytucji społecznych, w tym pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy powiatów: wałbrzyskiego, kłodzkiego, kamiennogórskiego, dzierżoniowskiego.
Przeprowadzono szkolenia dla 100 uczestników z zakresu pracy z trudnym klientem, rozwiązywania problemów alkoholowych, asertywności oraz przeciwdziałania przemocy domowej. Zorganizowano kampanię informacyjno-promocyjną, wykorzystując środki medialne działające na lokalnym rynku, a także trzydniowe warsztaty wyjazdowe. Rezultatem projektu stał się rozwój umiejętności pracowników socjalnych i NGO’s. Zyskali oni dodatkowe  kwalifikacje w budowaniu systemowych rozwiązań pomocy osobom wykluczonym społecznie oraz zwiększyli mobilność zawodową, możliwość analizy i diagnozowania potrzeb podopiecznych.

 

ROK 2005

Projekt "Profesjonalna obsługa Euroturysty" program Europejskiego Funduszu Społecznego ZPORR, działanie 2.1 we współpracy z Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz Szkołą Języków Obcych "Globe". Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności osób pracujących w sektorze turystyczno-uzdrowiskowym w trzech powiatach dolnego śląska: wałbrzyskim, kamiennogórskim, świdnickim.Projekt „Rozwój potencjału dolnośląskich NGO’s” program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z Fundacją „Merkury”. Celem projektu było zintegrowanie  osób z III sektora na Dolnym Śląsku poprzez podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności liderów organizacji pozarządowych.Projekt „Szkoły dla Ekorozwoju” program NFOŚiGW oraz Toyota Corporation. Celem projektu było zorganizowanie konkursu na inicjatywy szkolne oraz realizacje projektów przynoszących wymierne oraz pozytywne zmiany środowiskowe w społeczności lokalnej, kształtujące świadomość proekologiczną.