Poniżej znajdą Państwo informacje o aktualnych działaniach i projektach Fundacji.

 

Projekt "Nowa szansa"
 
Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: "Nowa szansa "

Działanie 8.2  Wsparcie osób poszukujących pracy

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.08.02.00-02-0003/22

Wartość projektu: 4 337 231,96 zł

Dofinansowanie: 4 113 617,96

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie

Okres realizacji: 01.11.2022 roku – 31.10.2023 roku

Projekt realizowany przez : Stowarzyszenie  Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Fundacją „RAZEM”, Dolnośląskimi Pracodawcami, Powiatem Kłodzkim (realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku) i Powiatem Ząbkowickim (realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich)

Projekt skierowany jest do osób-imigrantów, obywateli Ukrainy, od 30 roku życia, zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj.  osoby zdefiniowane w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia, proces adaptacji i integracji poprzez stworzenie indywidualnych planów działań tj. pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, zdiagnozowanie potrzeb, w tym szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz pośrednictwo pracy, naukę aktywnego poszukiwania pracy poprzez udział w szkoleniu z zakresu poszukiwania i zasad pracy w Polsce oraz pracy w zespole międzykulturowym, naukę języka polskiego poprzez udział w szkoleniu z tego zakresu, nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże zawodowe, stworzenie miejsc pracy poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz prace interwencyjne.

Więcej informacji na stronie:  https://dopfal.wixsite.com/ukraina

 

Projekt "Podjęcie zatrudnienia – razem zrobimy pierwszy krok"

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Podjęcie zatrudnienia – razem zrobimy pierwszy krok"

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.01.01020215/20

Wartość projektu: 964 627,16 zł

Dofinansowanie: 819 933,08 zł

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie

Okres realizacji: 01.07.2022 roku – 30.06.2023 roku

Projekt realizowany przez  Ego Magis sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją „Razem”.

 

II. CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno-zawodowych 41os.(23K,18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób pozostających bez zatrudnienia wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej z województwa dolnośląskiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Aktywna integracja o charakterze  społecznym - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem
  2. Aktywna integracja o charakterze  społecznym - Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje 
  3. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  4. Aktywna integracja o charakterze  społecznym - indywidualne wsparcie coacha
  5. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy
  6. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym- Staże zawodowe
 
Więcej informacji na stronie: http://www.pierwszykrok.egomagis.pl

 

Projekt "Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro II"

Od dnia 01.09.2020 r. Fundacja „Razem” jako Partner projektu rozpoczęła  realizację projektu „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Liderem Projektu/Partnerem Wiodącym jest:

 Gmina Miejska Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, Partnerem Projektu jest Fundacja „Razem”, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych, Realizatorem Projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2d, 57-300 Kłodzko.

Partnerem Projektu jest:

Fundacja „Razem”, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych

Wartość Projektu:

426 056,00  zł

Dofinansowanie:  

355 656,00  zł

Zasięg terytorialny:

miasto Kłodzko (Gmina Miejska Kłodzko)

Okres realizacji:

01.09.2020r. – 31.12.2021r.

 

Projekt „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro”

Od dnia 01.05.2019r. rozpoczęła się realizacja projektu „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Liderem Projektu/Partnerem Wiodącym jest Gmina Miejska Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, Partnerem Projektu jest Fundacja „Razem”, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych, Realizatorem Projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2d, 57-300 Kłodzko.

Wartość Projektu: 415 696,77 zł

Dofinansowanie: 352 336,77 zł

Zasięg terytorialny: miasta Kłodzko (Gmina Miejska Kłodzko)

Okres realizacji: 01.05.2019r. – 30.04.2020r.

Celem głównym realizacji Projektu przez w/w podmioty w okresie od 01.05.2019r. – 30.04.2020r. jest kształtowanie umiejętności społeczno-zawodowych 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 20 osób bezrobotnych, które również korzystają z pomocy społecznej w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, i którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielania wsparcia w zakresie integracji społecznej, zamieszkujące Gminę Miejską Kłodzko w okresie od 01.05.2019r. – 30.04.2020r    

Więcej >>>>

 

Projekt "Aktywni zawodowo mogą więcej" 

 

Oś priorytetowa: 09 – Włączenie społeczne

Działanie: 09.01 – Aktywna integracja

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0050/17

Wartość projektu: 535.112,62 zł

Dofinansowanie: 505.112,62 zł

Wkład własny: 30.000,00 zł

Zasięg terytorialny: Boguszów Gorce - obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji

Okres realizacji: 01.09.2018 roku – 31.12.2019 roku​

Projekt realizowany w partnerstwie.

Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha.

Partnerem projektu jest: Gmina Boguszów Gorce

Realizatorem projektu  jest:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

Realizatorem projektu  jest:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

 

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno- zawodowych 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz osiągnięcie efektywności zawodowej minimum 22% uczestników oraz społecznej u minimum 34%uczestników zamieszkujących gminę Boguszów Gorce w okresie 01.09.2018  31.12.2019 z wykorzystaniem zwalidowanych rezultatów w ramach projektu innowacyjnego@ Doradca Zawodowy- Elektroniczna Aplikacja On –Line.

 

Więcej >>>>

 

 UWAGA!

Od dnia 4.03.2019r. funkcjonuje nowa strona internetowa projektu "Aktywni zawodowo mogą więcej" pod adresem
 
 
Projekt „ Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego”
 
 
Nazwa i numer osi priorytetowej : 9. Włączenie społeczne
 
Nazwa i numer działania : 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
 
Wartość całkowita projektu: 1 987 456,80 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 1887 546 80 zł
 
Zasięg terytorialny: powiat ząbkowicki 
 
​Okres realizacji: od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku
 
 
​Projekt partnerski realizowany jest przez Fundację Razem z siedzibą w Wałbrzychu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej , ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych.
 
Zadaniem projektu jest aktywizacja zawodowa 32 osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 17 kobiet) oraz aktywizację społeczną 110 osób (w tym 65 kobiet) z niepełnosprawnościami zamieszkujących powiat ząbkowicki. W projekcie zaplanowano realizację usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami przez okres 14 miesięcy oraz działania: przygotowanie grupy 32 osób do pełnienia funkcji asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością, świadczenie osobom z niepełnosprawnością poradnictwa dostosowanego do indywidualnych potrzeb, świadczenie usług związanych z wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z transportu jak i z dowozu lekarstw.
 
 
 
 
Projekt „Bądź aktywny – postaw na Siebie!”
 

Tytuł projektu: „Bądź aktywny – postaw na Siebie!”    

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0039/18

Wartość projektu: 1 631 612,69

Dofinansowanie: 1 547 612,69

Zasięg terytorialny: powiat kłodzki, powiat ząbkowicki, powiat kamiennogórski, powiat ząbkowicki, powiat wałbrzyski, m. Wałbrzych

Okres realizacji: 01.05.2019 roku – 31.01.2021 roku

Projekt realizowany przez  Fundację „Razem” z Wałbrzycha

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno - zawodowych 50 osób (30K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, którym do aktywizacji zawodowej  niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym  zamieszkujące powiat wałbrzyski, kłodzki, m. Wałbrzych, dzierżoniowski, kamiennogórski, ząbkowicki.

Więcej >>>>