O projekcie

Witamy na stronie projektu pn. "Aktywni zawodowo mogą więcej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

Tytuł projektu: Aktywni zawodowo mogą więcej

Oś priorytetowa: 09 – Włączenie społeczne

Działanie: 09.01 – Aktywna integracja

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0050/17

Wartość projektu: 535.112,62 zł

Dofinansowanie: 505.112,62 zł

Wkład własny: 30.000,00 zł

Zasięg terytorialny: Boguszów Gorce - obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji,

Okres realizacji: 01.09.2018 roku – 31.12.2019 roku

Projekt realizowany w partnerstwie.

Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha.

Partnerem projektu jest: Gmina Boguszów Gorce

Realizatorem projektu  jest:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno- zawodowych 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osiągnięcie efektywności zawodowej minimum 22% uczestników oraz społecznej u minimum 34%uczestników zamieszkujących gminę Boguszów Gorce w okresie 01.09.2018  31.12.2019 z wykorzystaniem zwalidowanych rezultatów w ramach projektu innowacyjnego@ Doradca Zawodowy- Elektroniczna Aplikacja On –Line

Zgodnie z założonym celem oraz zdiagnozowanymi potrzebami, projekt przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego uczestników poprzez:

        - usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym - Praca socjalna – kontrakt socjalny, które zakłada nabycie, przywrócenie oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społecznej poprzez opracowanie dla każdego uczestnika kontraktu socjalnego

        - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez usługi pośrednictwa i poradnictwa zawodowego; w tym pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, opracowanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego oraz ścieżki reintegracji zawodowej;

       -  trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, umożliwiające powrót do życia społecznego oraz powrót na rynek pracy;

       -  kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy, celem zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku, zdobycie konkretnych kwalifikacji i przygotowanie do wykonywanego zawodu, jak i rozwój posiadanych umiejętności, głównie zawodowych oraz osobowościowych;

       -  staże zawodowe - celem  jest zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych pożądanych na rynku pracy

       -  świadczenia pieniężne – zasiłki celowe - w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.