Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: "Nowa szansa "

Działanie 8.2  Wsparcie osób poszukujących pracy

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.08.02.00-02-0003/22

Wartość projektu: 4 337 231,96 zł

Dofinansowanie: 4 113 617,96

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie

Okres realizacji: 01.11.2022 roku – 31.11.2023 roku

Projekt realizowany przez : Stowarzyszenie  Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Fundacją „RAZEM”, Dolnośląskimi Pracodawcami, Powiatem Kłodzkim (realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku) i Powiatem Ząbkowickim (realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich)

Projekt skierowany jest do osób-imigrantów, obywateli Ukrainy, od 30 roku życia, zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj.  osoby zdefiniowane w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia, proces adaptacji i integracji poprzez stworzenie indywidualnych planów działań tj. pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, zdiagnozowanie potrzeb, w tym szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz pośrednictwo pracy, naukę aktywnego poszukiwania pracy poprzez udział w szkoleniu z zakresu poszukiwania i zasad pracy w Polsce oraz pracy w zespole międzykulturowym, naukę języka polskiego poprzez udział w szkoleniu z tego zakresu, nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże zawodowe, stworzenie miejsc pracy poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz prace interwencyjne.