W tej sekcji znajdą Państwo informacje o planowanych formach wsparcia dla uczestników. 

 

W ramach projektu „ Otwórz się na zmiany II” realizujemy następujące formy wsparcia dla uczestników:

  1. I Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem – Przeprowadzenie badania predyspozycji kandydata/tki do wzięcia udziału w projekcie w formie rozmów kwalifikacyjnych ( 1 spotkanie x 2 h/os x 40 os., łącznie 80 h) oraz Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem – ( 3 spotkania x 2 h/os x 40 os., łącznie 240 h), wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz psychologa. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu. Spotkania realizowane przez Psychologa po stronie Lidera Projektu
  1. II Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym -Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem (świadczone w wymiarze 15h/m-c x 16m-cy. dla 40 ucz., łącznie 240 godz). Spotkania realizowane przez Prawnika, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz prawnika. Spotkania realizowane przez Prawnika po stronie Lidera Projektu
  1. III Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym - Trening kompetencji i umiejętności społecznych - wsparcie grupowe (dla 40 os. w wymiarze 32h/gr czyli łącznie 64 godz. (4 dni x 8h  x 2 gr - grupa po ok.20 os.), wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu oraz zgodnie ze ścieżką reintegracji zawodowo – społecznej. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane listy obecności wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz trenera. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu, catering. Wsparcie realizowane przez Lidera Projektu.
  1. IV Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

4.1. Poradnictwo zawodowe spotkania 40 os x 6h/os ., łącznie 240 h. Poradnictwo zawodowe będzie dostosowane do specyficznych potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz doradcy zawodowego. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu. Poradnictwo realizowane przez Lidera Projektu.

4.2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy jest przewidziane dla 40 os. x 2h/os., łącznie 80 h. Pośrednictwo pracy będzie dostosowane do specyficznych potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz pośrednika. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu. Pośrednictwo pracy realizowane przez Lidera Projektu.

  1. V Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym - indywidualne wsparcie coacha – wsparcie dla 40 uczestników w wymiarze 160 godzin (2sp. x ok.2h (łącznie 4h) x 40 os. ). Spotkania realizowane przez Coacha, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Podczas spotkań na bieżąco będą uzupełniane karty doradcze wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczek projektu oraz Coacha. W ramach zadania zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu. Wsparcie realizowane po stronie Lidera Projektu.
  1. VI Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy – zapewnienie wsparcia 7 uczestnikom projektu ( 7 os. x 5 dni szkoleniowych ) w tym zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie m.in: - branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy zidentyfikowane na podstawie ogólnodostępnych danych. W ramach zadania zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz wypłata stypendium szkoleniowego. Wsparcie realizowane po stronie Lidera Projektu.
  2. VII Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym- Staże zawodowe

7.1. Czas realizacji staży: 6 m-cy, 5 dni x 8 godz./dzień., w przypadku niepełnosprawnych do 7h/dzień. Staże/praktyki zawodowe zapewnią zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie zgodnym z oczekiwaniem branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach zadania zapewniony koszt badań lekarskich, ubezpieczenie NNW, wypłata stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na staż. Wsparcie dla 5 uczestników realizowane po stronie Lidera Projektu;

7.2. Dla Pracodawców przyjmujących na staż Wnioskodawca zapewnił: Refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty – 250,00 zł/m-c:

7.2.1. Zasady wynagrodzenia opiekuna stażysty będą uregulowane w porozumieniu lub umowie pomiędzy podmiotem kierującym na staż (Beneficjentem) a podmiotem przyjmującym na staż. Dokument ten będzie regulował zasady refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty z określeniem dokumentów składanych wraz z wnioskiem o refundację oraz dokumentów, którymi powinien dysponować przyjmujący na staż w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organizatora stażu lub organy uprawnione.

7.2.2. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż

7.2.3. Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty są kwalifikowalne, o ile wynikają z założeń porozumienia w sprawie realizacji stażu i uwzględniają jedną z poniższych opcji:

a) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż części dotychczasowego wynagrodzenia opiekuna stażysty w przypadku częściowego zwolnienia go od obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad stażystą/ grupą stażystów w wysokości nie większej niż 250 zł brutto miesięcznie za opiekę nad pierwszym stażystą i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, przy czym opiekun może otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3 stażystami (kwoty wynagrodzenia opiekuna stażysty, o których mowa w podpunkcie, nie uwzględniają kosztów po stronie pracodawcy);

b) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w sytuacji, gdy nie został zwolniony od obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad stażystą/ grupą stażystów w wysokości nie większej niż 250 zł brutto miesięcznie za opiekę nad pierwszym stażystą i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, przy czym opiekun może otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3 stażystami (kwoty wynagrodzenia opiekuna stażysty, o których mowa w podpunkcie, nie uwzględniają kosztów po stronie pracodawcy).

W ramach realizacji staży zawodowych Wnioskodawca zagwarantował każdemu Uczestnikowi/ Uczestniczce: Wsparcie w postaci wydatków związanych z odbywaniem stażu (np. koszty wyposażenia stanowiska pracy w niezbędne materiały i narzędzia dla stażysty, koszty eksploatacji, materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp. dla 5 osób x koszt zgodnie ze wskazaniem w umowie. Wsparcie odbywać się będzie na podstawie odrębnej umowy w której zostanie przedstawiona szczegółowa specyfikacja dotycząca wydatków związanych z odbywaniem stażu przez Uczestnika/Uczestniczkę.

  1. VIII Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – dla 35 osób w wysokości do 25 000 złotych po utworzeniu nowego stanowiska pracy w wymiarze 1/1 etatu na okres 24 miesięcy
  1. IX Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym - Zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne - dla 35 osób przez 6 miesięcy w wysokości 1416 złotych na osobę, po utworzeniu nowego stanowiska pracy w wymiarze 1/1 etatu na okres 24 miesięcy