O projekcie

Witamy na stronie projektu pn. „Otwórz się na zmiany II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

Tytuł projektu: „Otwórz się na zmiany II” 

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-00139/20

Wartość projektu: 1 804 647,84 zł

Dofinansowanie: 1 507 287,84 zł

Zasięg terytorialny: powiat kłodzki

Okres realizacji: 01.08.2021 roku – 30.06.2023 roku

Projekt realizowany przez  Fundację „Razem” z Wałbrzycha w partnerstwie z Powiatem Kłodzkim, w imieniu którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno – zawodowych 40 osób (21K, 19M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób pozostających bez zatrudnienia wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji o charakterze społecznym zamieszkujące powiat kłodzki.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem
  2. Aktywna integracja o charakterze  społecznym - Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem
  3. Aktywna integracja o charakterze  społecznym - Trening kompetencji i umiejętności społecznych - wsparcie grupowe
  4. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  5. Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - indywidualne wsparcie coacha
  6. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym -  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy
  7. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Staże zawodowe
  8. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  9. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne