• Pomoc Prawna w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314, III p. tel. 74 832 52 08, 507 382 326
  • Pomoc Prawna w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, tel. 507 504 920
Zrealizowane projekty

ROK 2005

Projekt "Profesjonalna obsługa Euroturysty" program Europejskiego Funduszu Społecznego ZPORR, działanie 2.1 we współpracy z Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz Szkołą Języków Obcych "Globe". Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności osób pracujących w sektorze turystyczno-uzdrowiskowym w trzech powiatach dolnego śląska: wałbrzyskim, kamiennogórskim, świdnickim.

Projekt „Rozwój potencjału dolnośląskich NGO’s” program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z Fundacją „Merkury”. Celem projektu było zintegrowanie  osób z III sektora na Dolnym Śląsku poprzez podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności liderów organizacji pozarządowych.

Projekt „Szkoły dla Ekorozwoju” program NFOŚiGW oraz Toyota Corporation. Celem projektu było zorganizowanie konkursu na inicjatywy szkolne oraz realizacje projektów przynoszących wymierne oraz pozytywne zmiany środowiskowe w społeczności lokalnej, kształtujące świadomość proekologiczną.

ROK 2006

Projekt "Marginalizacja STOP! Wykluczenie STOP! Bezrobocie STOP!" – program Europejski Fundusz Społeczny, działania 1.5 (SPO – RZL) we współpracy z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego.
Celem projektu było podniesienie motywacji psychospołecznych oraz kwalifikacji ogólnych i umiejętności zawodowych bezrobotnych oraz osób zaliczanych do grup szczególnego ryzyka i zagrożonych bądź wykluczonych społecznie. Zorganizowano szkolenia dla 80 uczestników oraz porady psychologiczne mające na celu wsparcie osób obciążonych problemami uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie .
Działania dotyczyły szkoleń motywacyjnych, profilowanych, komunikacyjnych, językowych, zawodowych. Osiągnięte rezultaty to wzmocnienie motywacji bezrobotnych do podjęcia działań z zakresu poszukiwania pracy, podniesienie samooceny uczestników oraz rozwój ich umiejętności interpersonalnych. Osoby z grup ryzyka zdobyły umiejętności radzenia sobie z problemami oraz nabyły umiejętności obsługi komputera. Objęci programem zwiększyli bądź rozszerzyli swoje kwalifikacje zawodowe..

Projekt "Wspieramy twój potencjał" – program Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 1.5–(SPO– RZL). Celem projektu było wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji zajmujących się pomocą osobom z grup szczególnego ryzyka, w szczególności pracowników instytucji społecznych, w tym pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy powiatów: wałbrzyskiego, kłodzkiego, kamiennogórskiego, dzierżoniowskiego.
Przeprowadzono szkolenia dla 100 uczestników z zakresu pracy z trudnym klientem, rozwiązywania problemów alkoholowych, asertywności oraz przeciwdziałania przemocy domowej. Zorganizowano kampanię informacyjno-promocyjną, wykorzystując środki medialne działające na lokalnym rynku, a także trzydniowe warsztaty wyjazdowe.
Rezultatem projektu stał się rozwój umiejętności pracowników socjalnych i NGO’s. Zyskali oni dodatkowe  kwalifikacje w budowaniu systemowych rozwiązań pomocy osobom wykluczonym społecznie oraz zwiększyli mobilność zawodową, możliwość analizy i diagnozowania potrzeb podopiecznych.

ROK 2007

Projekt "Razem przeciw dyskryminacji" – program Wspólnoty Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu było udzielanie wsparcia oraz pomocy osobom dyskryminowanym. Na terenie 10 miast: Wałbrzycha, Kołobrzegu, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Słubic, Zielonej Góry, Wrocławia, Kłodzka, Nysy, Opola zorganizowano szkolenia, konferencje oraz punkty konsultacyjne dla osób dyskryminowanych. Integralną częścią projektu było przeprowadzenie badań dotyczących dyskryminacji oraz wydanie biuletynu zawierającego zagadnienia związane z realizowaną tematyką.
Rezultatem projektu stały się zmiany w świadomości oraz w umiejętnościach grup docelowych,konkretne skuteczniejsze działania podejmowane w celu przeciwdziałania dyskryminacji, implementacja zasady Gender mainstreiming, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości życia osób krzywdzonych.

Projekt "Razem bezpieczniej" – program Gminy Wałbrzych
Założonym celem projektu było udzielanie wsparcia oraz pomocy osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz przemocą w rodzinie. W związku z tym prowadzono Punkty Niebieskiej Linii i Punkty Interwencji Kryzysowej na terenie Wałbrzycha. Rezultatami stały się skuteczniejsze działania podejmowane w celu przeciwdziałania przemocy, podniesienia samooceny ofiar przemocy oraz zaszczepienia wiary, że można zwiększyć poziom bezpieczeństwa i jakości życia osób krzywdzonych.

Projekt "Środowiskowy program profilaktyki zachowań problemowych dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców" – program Gminy Wałbrzych
Za cel projektu obrano realizację środowiskowych programów poradnictwa specjalistycznego i profilaktyki niwelującej w pewnym stopniu zachowania problemowe wśród młodzieży dotkniętej problemami patologii społecznej. Uruchomiono 3 grupy wsparcia dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w wieku:      1 gr. 9-12 lat, 2 gr. 13-15, 3 gr. 16-18 lat.
Osiągnięte rezultaty to zmiany w świadomości oraz w umiejętnościach grup docelowych, skutecznie wpływających na podniesienie samooceny oraz zaszczepienie właściwych reakcji na sytuację trudną. Także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób z grup podwyższonego ryzyka.

Projekt "Punkty wsparcia" – zadanie zlecone przez Gminę Mieroszów
Za cel projektu obrano podniesienie motywacji psychospołecznych, udzielanie wsparcia oraz pomocy osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz przemocą w rodzinie.
W związku z przyjętymi założeniami prowadzono Punkt Niebieskiej Linii o charakterze konsultacyjnym dla sprawców przemocy, grupy wsparcia dla młodzieży zagrożonej patologiami oraz grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym w Gminie Mieroszów.
Osiągnięte rezultaty to zmiany w świadomości oraz w umiejętnościach grup docelowych, podniesienie samooceny ofiar przemocy oraz uświadomienie sprawców, iż można przerwać łańcuch przemocy.      

ROK 2008

Projekt „Nie daj się wykluczyć” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zrealizowany projekt był odpowiedzią na potrzeby grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu m Szczecina. Istotnym problemem społecznym, zdefiniowanym w Strategii Rozwoju Szczecina jest wciąż wzrastający poziom ubóstwa i ekskluzji społecznej oraz towarzyszące temu zjawisku patologie społeczne. Zasadniczy wpływ na zjawisko marginalizacji grup społecznych ma długotrwałe bezrobocie oraz ograniczenie w dostępie do podstawowych dóbr. Projekt objął wsparciem 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie m. Szczecina. Rekrutacja odbyła się zgodnie z zasadą równych szans dla wszystkich. Współpracowaliśmy przy realizacji projektu z takimi instytucjami jak: Urzędem Miasta, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Pracy.

Projekt „Rozwój jakości usług turystycznych” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych   i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt „Punkty wsparcia” – zadanie zlecone przez Gminę Mieroszów
Za cel projektu obrano podniesienie motywacji psychospołecznych, udzielanie wsparcia oraz pomocy osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz przemocą w rodzinie.W związku z przyjętymi założeniami prowadzono Punkt Niebieskiej Linii o charakterze konsultacyjnym , grupy wsparcia dla młodzieży zagrożonej patologiami i grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy rodzinnej w Gminie Mieroszów.
Osiągnięte rezultaty to wzrost świadomości dotyczącej przemocy w rodzinie oraz umiejętności psychospołecznych ukierunkowanych na podejmowanie działań obronnych i zaradczych, podniesienie samooceny oraz wsparcie społeczne i instytucjonalne.

Projekt "Bez uprzedzeń - zintegrowana edukacja równościowa” realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie i poprawa sytuacji grup zagrożonych wszelkimi formami dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, religię, wyznanie, niepełnosprawność, poprawa sytuacji grup mniejszościowych, zepchniętych na margines społeczny. Zaplanowane w projekcie działania miały na celu podniesienie świadomości obywatelskiej, wzbudzenie zainteresowania kwestiami równościowymi oraz zwiększenie dostępu do informacji, edukacji i pomocy prawnej.Priorytetowymi założeniami przedsięwzięcia były:
-przeprowadzenie szkoleń modułowych dla lokalnych animatorów równości
-uruchomienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej akcji ‘Wszyscy różni-wszyscy równi’, której założeniem będzie przeprowadzenie warsztatów kształtujących postawy prowadzące do poszanowania praw innych, rozumienia i doceniania różnorodności
-przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 10 osobowej grupy praktykujących prawników, zakładającego zwiększenie ich skuteczności w prowadzeniu spraw, w których występuje element dyskryminacyjny.
 

ROK 2009

Projekt „Odważ się w życiu na więcej” - realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, Priorytet IX. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
Projekt swoim zasięgiem objął pięć powiatów Dolnego Śląska: wałbrzyski, dzierżoniowski, kamiennogórski, kłodzki, świdnicki. Celem głównym projektu było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat korzyści płynących z ustawicznego kształcenia formalnego.
Projekt skierowany został do osób pozostających czasowo bez pracy, zagrożonych bezrobociem lub pracujących o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osób o wyższych lecz niespecjalistycznych kwalifikacjach.

Projekt „Punkty Pomocy Prawnej i Obywatelskiej” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
Celem projektu jest podniesienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego i ząbkowickiego, poprzez świadczenie poradnictwa prawnego, obywatelskiego, umożliwienie dostępu do bezpłatnych informacji i porad udzielanych w Punktach Pomocy Prawnej i Obywatelskiej.

Projekt "Usprawnienie funkcjonowania administracji lokalnej" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.    
Projekt został skierowany do 14 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego. Celem głównym projektu była poprawa komunikacji wewnętrznej w JST, wdrożenie lub udoskonalenie systemu badania satysfakcji klientów oraz usprawnienie obsługi klienta.
            
Projekt „Podniesienie kluczowych kompetencji pracowników sektora turystycznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych o doradztwo dla przedsiębiorstw. Celem projektu było podniesienie językowych i zawodowych kompetencji pracowników poznańskiego sektora turystycznego.

Projekt „Bądź aktywną zawodowo kobietą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKLi, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany został do kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu dzierżoniowskiego i ząbkowickiego, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Celem projektu było podniesienie aktywności  zawodowej oraz szans kobiet na rynku pracy w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt „Romska droga do aktywności zawodowej” - projekt realizowany  przez Fundację „Razem” w partnerstwie z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej , Podziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa  Romów z terenu  miasta Wałbrzycha.

Projekt „Lokalne Partnerstwo na rzecz gminy Mieroszów” - projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Realizowany w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem projektu było utworzenie i integracja grupy lokalnych liderów Gminy Mieroszów oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia inicjatyw społeczno-ekonomicznych na rzecz walki z wykluczeniem społecznym.

Projekt „Partnerstwo liderów gminy Stare Bogaczowice” - projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Realizowany w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem projektu było utworzenie i integracja grupy lokalnych liderów Gminy Stare Bogaczowice oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia inicjatyw społeczno-ekonomicznych na rzecz walki z wykluczeniem społecznym.

Projekt „Punkty wsparcia” – zadanie zlecone przez Gminę Mieroszów
Za cel projektu obrano podniesienie motywacji psychospołecznych, udzielanie wsparcia oraz pomocy osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz przemocą w rodzinie.
W związku z przyjętymi założeniami prowadzono punkt „Niebieskiej Linii” o charakterze konsultacyjnym, grupę wsparcia dla młodzieży zagrożonej patologiami i grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy rodzinnej w Gminie Mieroszów.
Osiągnięte rezultaty to wzrost świadomości dotyczącej przemocy w rodzinie oraz umiejętności psychospołecznych ukierunkowanych na podejmowanie działań obronnych i zaradczych, podniesienie samooceny oraz wsparcie społeczne i instytucjonalne.
 

ROK 2010

Projekt „Internet dla każdego”  realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.     
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności w obszarze edukacji komputerowej, 36 osób mieszkających na terenie  gminy Mieroszów. Grupę docelową stanowiły osoby w wieku 45 +,  bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, będące na rencie lub emeryturze, deklarujące chęć nabycia umiejętności obsługi komputera oraz poruszania się  w świecie wirtualnym.

Projekt "Aktywni na rynku pracy" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.         
Celem projektu była  aktywizacja społeczno-zawodowa 45 osób długotrwale bezrobotnych mieszkających na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Założeniem projektu był rozwój osobisty i zawodowy beneficjentów projektu oraz zwiększenie ich aktywności w poszukiwaniu pracy i nabycie praktycznych umiejętności zawodowych przez uczestnictwo w stażach.
            
Projekt „Internet w zasięgu ręki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Celem projektu było zwiększenie aktywności w obszarze edukacji osób, mieszkających na terenie gminy miejsko – wiejskiej Dzierżoniów i gminy wiejskiej Niemcza oraz ich integracja społeczna. Grupę docelową stanowiło 21 osób w wieku 45+ bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym będących na  rencie lub emeryturze deklarujących chęć nabycia umiejętności obsługi komputera oraz poruszania się w świecie wirtualnym. Działania projektowe obejmują trzy cykle szkoleń komputerowych „Z komputerem na TY”.

Projekt „Romowie w życiu społecznym i zawodowym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Priorytet I  "Zatrudnienie i integracja Społeczna", Działanie 1.3 "Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej", Podziałanie 1.3.1 - "Projekty na rzecz społeczności romskiej". Projekt realizowany była w partnerstwie z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego.         
Projekt skierowany był do osób ze społeczności romskiej z terenu powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt odpowiadał na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej oraz wyrównanie szans na rynku pracy członków tej mniejszości etnicznej.

ROK 2011

Projekt „Pomoc Prawna i Obywatelska”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Czas realizacji projektu to czteroletni okres od 01.01.2011 do 31.12.2014. Celem projektu jest podniesienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym mieszkańców powiatu brzeskiego i nyskiego, poprzez świadczenie poradnictwa prawnego, obywatelskiego, umożliwienie dostępu do bezpłatnych informacji i porad udzielanych w Punktach Pomocy Prawnej i Obywatelskiej.

Projekt „Krok do zatrudnienia” realizowany w okresie od 01.11.2011 – 31.10.2013,  Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 60 osób z terenu  powiatu nyskiego.
    
Projekt „Z komputerem łatwiej – edukacja +45”, realizowany od 01.01.2011 – 30.06.2011, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu zwiększenie aktywności w obszarze edukacji komputerowej 33 osób w wieku od 45 do 64 lat – z obszaru gminy Jedlina Zdrój.
    
Projekt „Od bierności do aktywności” realizowany 01.06.11 - 31.05.12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w tym niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym w wieku powyżej 45 roku życia zamieszkujących na terenie miasta Kalisz oraz Powiatu kaliskiego.

Projekt „Aktywni = Potrzebni” 01.01.2011 – 31.12.2011, POKL, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 80 os. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru powiatu grudziądzkiego oraz chełmińskiego.

Projekt „Eurofundusze dla sportu” 01.09.2011 – 31.05.2012, Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1. Projekt skierowany był do 60 pełnoletnich osób pracujących (z wyłączeniem osób, prowadzących działalność gospodarczą) będących  pracownikami lub członkami (osobami zrzeszonymi) każdego szczebla klubów sportowych piłki nożnej, mających siedzibę w powiatach: Wałbrzyskim, Kłodzkim, Dzierżoniowskim, Ząbkowickim, Świdnickim.
    
Projekt „Wspólna droga do wyjścia na prostą” 01.10.2011 – 31.08.2014, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 120 osób z terenu Wałbrzycha, zwalczających problem uzależniania od alkoholu lub innych środków odurzających, które uczestniczą w terapii uzależnień lub są nie więcej niż rok po jej zakończeniu.     
 

Projekt „Otwórz się na zmiany” 01.10.2011 - 31.05.2014, POKL, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 90 os. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru Kłodzka, Nowej Rudy, Bystrzycy Kłodzkiej, Lewina Kłodzkiego, Stronia Śląskiego, Szczytnej

Projekt „Razem do aktywności” 01.12.2011 – 31.03.2012, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie  7.3. Projekt by skierowany do 9 osób bezrobotnych, zamieszkałych w Gminie Boguszów Gorce. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w wieku 50-64 lat oraz podniesienie kompetencji, umiejętności społecznych i zawodowych.

Projekt „Nie damy się wykluczyć” 01.10.2011 – 31.01.2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie  7.3. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, zamieszkałych w Gminie Jaworzyna Śląska. Celem projektu było podniesienie kompetencji, umiejętności społecznych i zawodowych oraz aktywizacja zawodowa.

ROK 2012

Projekt „Nowy zawód – nowe perspektywy” 01.12.2012 – 30.06.2015, POKL, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 90 osób z terenu  powiatu kłodzkiego. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku.
                
Projekt „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” 01.01.2012 – 30.06.2014, POKL, poddziałanie 5.4.2. Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania organizacji pozarządowych (NGO) zlokalizowanych na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego, złotoryjskiego.

Projekt „Twórzmy Wspólną Przyszłość” 01.04.2012 – 31.03.2014,  POKL, poddziałanie 7.2.1. Projekt ma na celu przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 60 osób długotrwale bezrobotnych z 5 gmin województwa kujawsko – pomorskiego, poprzez objęcie ich kompleksową aktywizacją społeczno-zawodową.

ROK 2013

Projekt „Bachtało Wast – Szczęśliwa dłoń” 01.01.2013 – 31.12.2014, POKL, poddziałanie 1.3.1. Projekt skierowany jest do pracowników instytucji publicznych i do członków społeczności romskiej z obszaru Kamiennej Góry, Świebodzic oraz Wałbrzycha.

Projekt „Aktywni i Samodzielni” POKL, Działanie 7.4, 01.02.2013 – 30.04.2015. Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i intelektualnymi terenu  powiatu kamiennogórskiego.

ROK 2014

Projekt „Świat nowych technologii przyjazny osobom 50+”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie obsługi komputera i znajomości nowoczesnych form edukacji przez 24 osoby, mieszkające na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów.

Projekt „Komputer moim oknem na świat”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie obsługi komputera i znajomości nowoczesnych form edukacji przez 24 osoby, mieszkające na terenie gminy Walim.

Projekt „Postaw na edukację cyfrową”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie obsługi komputera i znajomości nowoczesnych form edukacji przez 24 osoby, mieszkające na terenie gminy Boguszów Gorce.

ROK 2015

Projekt pt. "Uczmy się uczyć innych" dla 40 mieszkańców gminy Głuszyca w wieku +60. Projekt realizowany był w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu było wykorzystanie potencjału społeczno-zawodowego osób oraz włączenie ich w pełnienie różnych ról społecznych w życiu publicznym.

Projekt zakładał bezpłatne warsztaty oraz szkolenia:

Trening pamięci i koncentracji

Akademia bezpiecznego, zdrowego i aktywnego seniora
Moduł I Problemy i zagrożenia społeczne osób starszych
Moduł II Bezpieczny senior
Moduł III W zdrowym ciele zdrowy duch

Komputerowa akademia seniora
Moduł I obsługa komputera
Moduł II Możliwości Internetu
Moduł III Wykorzystanie Internetu w celach edukacyjnych

Polecane linki
Partnerzy
Fundacja Razem

Adres organizacji:
ul. Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych

Telefon kontaktowy:
(74) 666 30 06