Usługi asystenckie i wsparcie towarzyszące

Fundacja „Razem” z Wałbrzycha w ramach  trwałości projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich II”– projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  9 Wyłączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

zaprasza do skorzystania :

 ● z usług asystenckich,
 ● z wypożyczalni sprzętu wspomagającego/rehabilitacyjnego

Usługi skierowane są do osób z niepełnosprawnościami jak i z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkującymi teren powiatu ząbkowickiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego (wsparcie skierowane do osób z obszarów wiejskich tj. kat.3 DEGURBA). Informujemy, iż  Fundacja „Razem” z Wałbrzycha w ramach prowadzonej działalności posiada do dyspozycji 32 miejsca świadczonych usług ( asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami) .

Grupa docelowa to osoby z niepełnosprawnością jak i z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujące teren Powiatu ząbkowickiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego (wsparcie skierowane do osób z obszarów wiejskich tj. kat.3 DEGURBA) zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Niniejsza grupa obejmuje osoby w każdym wieku – od dzieci będących pod opieką opiekunów prawnych, po osoby w wieku podeszłym wymagające wsparcia Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością. Płeć, wykształcenie czy status zawodowy nie będzie miał znaczenia dla możliwości skorzystania ze wsparcia, jedynie w kwestii ustalenia zagrożeń związanych z wielokrotnym wykluczeniem pod względem sytuacji w jakiej dana osoba się znajduje.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby:

1.  z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. i/lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących

W przypadku sytuacji w której dana osoba spełnia 2 warunki dodatkowe 20 pkt.


Dodatkowe punkty premiujące:
1) ON fizycznie poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach lub mające trudności w samodzielnym poruszaniu się - 5 pkt.
2) os. z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu wzroku–niewidome lub niedowidzące w stopniu uniemożliwiającym swobodne poruszanie się w terenie, 5 pkt
3) ON zgodnie z zapis. dok. konk. które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie poruszać się w środowisku - 5 pkt.
4) dzieci z niepełnosprawnością, wymagających stałej opieki opiekunów prawnych - 20 pkt
5) ON samotnie zamieszkujące, nie mające wystarczającego wsparcia ze strony rodziny i osób bliskich - 10 pkt

Punkty nadawane są na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego

W przypadku osób zamierzających skorzystać z prowadzonej wypożyczalni sprzętu osoby te muszą spełniać powyższe kryteria. W przypadku zgłoszenia się osób, które zamierzają wypożyczyć ten sam sprzęt decyduje wyższa liczba uzyskanych punktów. Natomiast w przypadku zgłoszenia się osób, które uzyskają tą samą liczbę punktów decyduje data i godzina złożenia formularza

 

Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Oświadczenie RODO POBIERZ