• Pomoc Prawna w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314, III p. tel. 74 832 52 08, 507 382 326
  • Pomoc Prawna w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, tel. 507 504 920
Obecne projekty

Poniżej znajdą Państwo informacje o aktualnych działaniach i projektach Fundacji.


 

Projekt „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska”

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

​Oś Priorytetowa: 10 Edukacja

​Działanie: 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

​Wartość projektu: 997736,50 zł (w tym współfinansowanie z EFS: 848 076,02 zł)

​​Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 18.04.2018

​Projekt realizowany jest przez: FUNDACJĘ „RAZEM” z siedzibą w Wałbrzychu (Lider projektu) oraz Stowarzyszenie Excalibur z siedzibą w Zielonej Górze(Partner projektu).

Celem projektu jest zwiększenie kluczowych kompetencji o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych (angielskiego/niemieckiego na poziom.A1 i/lub A2 i/lub B1 zgodnych z ESOKJ )i kompetencji cyfrowych- ICT(poziom A zgodny z DIGCOMP) na dolnośląskim rynku pracy z obsz. powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego w których stopa bezrobocia przekracza 150% stopy bezrobocia w woj. Dolnośląskim (kryt.prem) oraz min. 60% (kry.prem) os. zamiesz.obszary wiejsk. (zgodnie z KC) przez co najmniej 325 osób (90%) z 360 objętych wsparciem wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych oraz z zakresu TIK 92os. ze 110 ob.wsparciem (84%) oraz posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji oraz znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby w wieku 18 lat i więcej mieszczące się w dwóch grupach: osób o niskich kwalifikacjach i osób, które ukończyły 50 rok życia.

Więcej >>>>

 


 

 

Projekt "Nasza wspólna praca – Nasz wspólny sukces"

 

Oś priorytetowa: 9 – Włączenie społeczne

Działanie: 9.1 – Aktywna integracja

Nr projektu: RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/16

Wartość projektu: 1 578 192,00 zł

Zasięg terytorialny: Powiat kłodzki, dzierżoniowski, ząbkowicki

Okres realizacji: 01.01.2017r. – 30.11.2018r.

Projekt realizowany jest przez Fundację ”RAZEM” z Wałbrzycha ul. Beethovena 1-2.​

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 64 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy, zgodnie zUstawą o promocji zatrudnienia, zamieszkujących powiat kłodzki, dzierżoniowski i ząbkowicki, w okresie od 01.01.2017r. – 30.11.2018r. Adresatami są osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z wyżej wymienionych grup, które z różnych przyczyn pozostają bez zatrudnienia, bądź bez wystarczającego poziomu edukacji/przeszkolenia, by móc podjąć zatrudnienie.

 


Projekt "Wspólna droga do sukcesu"

 

Oś priorytetowa: 09 – Włączenie społeczne

Działanie: 09.01 – Aktywna integracja

Nr projektu: RPDS.09.01.04-02-0005/16-00

Wartość projektu: 1 597 201,92

Zasięg terytorialny: Gmina i Miasto Nowa Ruda, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina Zdrój, Gmina i Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno Zdrój, Gmina i Miasto Świdnica, Świebodzice, Walim, Gmina Wałbrzych, Żarów.

Okres realizacji: 01.01.2017 roku – 30.11.2018 roku

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha, partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku.​

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 64 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy, zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia, zamieszkujących w/w gminy, w okresie od 01.01.2017 – 30.11.2018r. Adresatami są osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z wyżej wymienionych grup, które z różnych przyczyn pozostają bez zatrudnienia, bądź bez wystarczającego poziomu edukacji/przeszkolenia, by móc podjąć zatrudnienie.

Więcej >>>>


 

Projekt „ Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego”
 
 
Nazwa i numer osi priorytetowej : 9. Włączenie społeczne
 
Nazwa i numer działania : 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
 
Wartość całkowita projektu: 1 987 456,80 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 1887 546 80 zł
 
Zasięg terytorialny: powiat ząbkowicki 
 
​Okres realizacji: od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku
 
 
​Projekt partnerski realizowany jest przez Fundację Razem z siedzibą w Wałbrzychu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej , ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych.
 
Zadaniem projektu jest aktywizacja zawodowa 32 osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 17 kobiet) oraz aktywizację społeczną 110 osób (w tym 65 kobiet) z niepełnosprawnościami zamieszkujących powiat ząbkowicki. W projekcie zaplanowano realizację usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami przez okres 14 miesięcy oraz działania: przygotowanie grupy 32 osób do pełnienia funkcji asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością, świadczenie osobom z niepełnosprawnością poradnictwa dostosowanego do indywidualnych potrzeb, świadczenie usług związanych z wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z transportu jak i z dowozu lekarstw.
 
 
 

 

 

Fundacja Razem jako partner projektu realizuje projekt p.n.:

"Nowe Perspektywy"

Lider Projektu: Gmina Kłodzko - Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

Nazwa i numer osi priorytetowej: 9. Włączenie społeczne

Nazwa i numer działania: 9.1 Aktywna integracja

Nazwa i numer poddziałania: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.03.2018

Obszar realizacji projektu: gmina Kłodzko

​Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Gmina Kłodzko - Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko. Partnerem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha.

​Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej: 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy oraz 30 osób nieaktywnych zawodowo zamieszkujących Gminę Kłodzko. 

Więcej >>>>

 


 

Projekt "Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia!"

Tytuł projektu: "Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia!"

Nazwa i numer osi priorytetowej: 8. Rynek pracy

Nazwa i numer działania: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Wartość projektu: 1 629 470,11 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 do 30.06.2018

Obszar realizacji projektu to powiaty w województwie dolnośląskim: powiat wałbrzyski ziemski, powiat złotoryjski, powiat kłodzki, powiat lwówecki, powiat ząbkowicki, powiat dzierżoniowski, powiat jaworski, powiat legnicki ziemski, powiat jeleniogórski ziemski, powiat lubański.

Projekt realizowany w partnerstwie. Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha. Partnerami projektu są Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku oraz firma Paweł Truszkiewicz z Zielonej Góry.

Celem głównym projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób (60 K i 40 M) po 30 roku życia bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, poprzez objęcie ich wsparciem o charakterze indywidualnym i kompleksowym w trakcie trwania projektu tj. od października 2016 r. do czerwca 2018 r.

Więcej >>>>

 


 

Fundacja Razem jako partner projektu realizuje projekt p.n.:

"Własny biznes nie jest dla wybranych"

Lider projektu: stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu

Działanie 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:10 799 976,00 w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 10 519 976,00 zł

Zasięg terytorialny: na terenie powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego.

Okres realizacji: 01.09.2016 roku – 31.08.2018 roku.

Projekt partnerski realizowany przez stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, Fundację Razem w Wałbrzychu, stowarzyszenie Excalibur z Zielonej Góry, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób powyżej 30 roku życia, chcących założyć i utrzymać na rynku własną firmę. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji oraz refundacje, w pierwszym okresie działania firmy , wydatków ponoszonych na funkcjonowanie firmy przez młodych przedsiębiorców.  W ramach projektu, jego Uczestnicy i Uczestniczki mogą także korzystać z wsparcia doradczego, świadczonego przez ekspertów z wielu branż. Wsparciem objętych jest w projekcie ponad 229 osób. Okres realizacji projektu  01.09.2016 do 31.08.2018.

 

Więcej >>>>

UWAGA!

W związku z realizacją projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych” w ramach działania 8.3 RPO WD 2014-2020  informujemy, iż od piątku 28.10.2016 r. w siedzibie Fundacji Razem udostępniono do wiadomości publicznej: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami i wzorami dokumentów.

Wersje elektroniczne dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu.

Jednocześnie informujemy, iż rekrutacja do projektu rusza w dniu 16 listopada 2016 roku. Od tego dnia w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich przyjmowane będą formularze rekrutacyjne. Szczegóły pod numerem telefonu 74 848 01 00.


 

Projekt "Załóż i prowadź własny biznes - to łatwiejsze niż myślisz!"

Lider projektu: Fundacja Razem z siedzibą w Wałbrzychu

​Działanie 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

​Wartość projektu: 2 208 331,20 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 2 142 764,64 zł

​Projekt partnerski realizowany jest przez Fundację Razem z siedzibą w Wałbrzychu w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu oraz w partnerstwie z Pawłem Truszkiewiczem z Zielonej Góry (osoba fizyczna prowadząca działalnośc gospodarczą).

Zasięg terytorialny: powiat dzierżoniowski, powiat kłodzki, powiat wałbrzyski - ziemski, powiat ząbkowicki, powiat jaworski, powiat jeleniogórski - ziemski, powiat kamiennogórski, powiat lubański, powiat lwówecki, powiat złotoryjski.

​Okres realizacji: 01.09.2016 roku – 31.08.2018 roku

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób powyżej 30 roku życia, chcących założyć i utrzymać na rynku własną firmę. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji oraz refundacje, w pierwszym okresie działania firmy, wydatków ponoszonych na funkcjonowanie firmy przez młodych przedsiębiorców.

Więcej >>>>

 


 

Zapraszamy do Senior Wigor! 

Fundacja Razem oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju zapraszają osoby w wieku 60+ 

do uczestnictwa w zajęciach

Dziennego Klubu „Senior-Wigor”

w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 19a.

 

Uczestnikami zajęć w Dziennym Klubie "Senior-Wigor" mogą być:

• osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ (kobiety i mężczyźni),

• osoby mieszkające w Szczawnie-Zdroju,

• osoby mające trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

• osoby samotne lub mieszkające z pracującymi dziećmi.

 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Klubie „Senior - Wigor” mogą składać wnioski o skierowanie do Dziennego Klubu „Senior-Wigor” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, pok. nr 2 (parter) w godzinach od 8.00 do 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju, nr telefonów: 74 840 05 92, 74 849 39 02, 74 840 39 03

oraz u Koordynatora Dziennego Klubu „Senior-Wigor”, pod nr telefonu 504 48 48 25


 

Projekt "Aktywizacja drogą do sukcesu"

 

Oś priorytetowa: 08 - Integracja Społeczna

Działanie: 08.02 - Włączenie Społeczne

Nr projektu: RPOP.08.02.00-16-017/15

Wartość projektu: 2 905 950,18 zł

Zasięg terytorialny: województwo opolskie, powiat brzeski

Okres realizacji: 01.06.2016 roku – 31.08.2018 roku

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha, partnerem projektu jest Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu.​

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych 135 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 30 - 64 lata  (75 Kobiet i 60 mężczyzn) zamieszkujących gminy powiatu brzeskiego poprzez objęcie ich indywidualną oraz kompleksową ścieżką realizującą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym w okresie od 01.06.2016 – 31.07.2018.

Więcej >>>>


 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku, Fundacja ”Razem” z Wałbrzycha rozpoczęła realizację zadania publicznego dla mieszkańców powiatu ząbkowickiego pt.„Pomoc Prawna w Ziębicach”

Punkt będzie czynny  w mieście Ziębice przy ul. Wojska Polskiego 4
(obiekt Gminnego Centrum Edukacji i Sportu pok. 2)

 

w dniach:
•Poniedziałek 8 00 – 12 00
•Wtorek 8 00 – 12 00
•Środa 14 00 – 18 00
•Czwartek 14 00 – 18 00
•Piątek 8 00 – 12 00

Telefon do rejestracji: 507 504 920


Osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej to:
•młodzież do 26 roku życia,
•osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•seniorzy po ukończeniu 65 lat,
•osoby fizyczne, którym w okresie 12 m-cy poprzedzających skorzystanie z porady prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•kombatanci,
•weterani,
•osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku, Fundacja ”Razem” z Wałbrzycha
rozpoczęła realizację zadania publicznego dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego
pt.„Pomoc Prawna w Dzierżoniowie”


Punkt będzie czynny  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314, III p.
w dniach od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 10.30 do 14.30

 

Telefon do rejestracji: 74 832 52 08 wew. 119, 507 382 326

Osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej to:
•młodzież do 26 roku życia,
•osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•seniorzy po ukończeniu 65 lat,
•osoby fizyczne, którym w okresie 12 m-cy poprzedzających skorzystanie z porady prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•kombatanci,
•weterani,
•osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


 

Polecane linki
Partnerzy
Fundacja Razem

Adres organizacji:
ul. Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych

Telefon kontaktowy:
(74) 666 30 06