• Pomoc Prawna w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314, III p. tel. 74 832 52 08, 507 382 326
  • Pomoc Prawna w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, tel. 507 504 920
O nas

Fundacja od 2004 roku zajmuje się problemami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mając na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowaniem osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymaniem zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Nasze działania skierowane są do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych i zawodowych problemów.

Ludzie, którym staramy się pomagać są zwykle biedni, społecznie bierni, z reguły bezrobotni, bez wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i wielu umiejętności życiowych. Mieszkają w zdewastowanych mieszkaniach, nie pracują, nie płacą czynszu, żyją z zasiłków, pokątnego handlu, drobnych kradzieży. Żyją z godziny na godzinę, uciekając przed wierzycielami,zadłużeni,eksmitowani, uzależnieni, schorowani. Żyją skłóceni ze sobą, często rozwiedzieni, w konflikcie z sąsiadami, z administracją, służbami. Nie znają swoich praw, nie potrafią ich bronić, czują się nie w porządku, nie wierzą w swoje racje. Mają złe doświadczenia z ludźmi, nie ufają innym, często traktowani są z pogardą i lekceważeniem.

Ludzie nie radzący sobie z podstawowymi problemami życiowymi to zwykle osoby, które czują się gorsze od innych, które nie wierzą w swoje możliwości i które nie ufają innym. To przekonanie wydaje się być główną przyczyną ich niepowodzeń i bierności. Okazywanie im pogardy, arbitralne postępowanie oraz manipulowanie nimi pogłębia tylko te ich problemy, rodzi opór i bunt, utrwala bierność i apatię, prowokuje rozgrywki. Okazujemy pogardę gdy traktujemy kogoś jako gorszego od nas. Postępujemy z kimś arbitralnie, gdy wiemy lepiej co jest dla innych dobre. Manipulujemy, gdy niejawnie robimy coś wobec innych wbrew ich woli. Uważamy, że realna pomoc w przezwyciężeniu problemów wymaga od nas szacunku, partnerstwa, respektowania podmiotowości i suwerenności naszych klientów oraz szczerości i otwartości w kontakcie z nimi.
 

                                                                                                 STATUT
                                                                                      FUNDACJI „RAZEM”
                                                                                         w Wałbrzychu

                                                                                             ROZDZIAŁ I
                                                                               POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                                                    § 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Razem” ustanowiona przez fundatorów z siedzibą w Wałbrzychu, aktem notarialnym przed notariuszem, Marią Demską-Gnat w kancelarii notarialnej w Wałbrzychu przy ul. M. Konopnickiej nr 14 za numerem repetytorium A nr 4705/2004, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

                                                                                                    § 2
Fundacja „RAZEM”, zwana w dalszej części Fundacją, posiada osobowość prawną.

                                                                                                    § 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Wałbrzych.

                                                                                                    § 4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

                                                                                                    § 5
Organem nadzorującym Fundację. Ze względu na cel główny jest, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

                                                                                                   § 6
1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.W  zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazw w wybranych językach obcych.

                                                                                                    § 7
1.Fundacja może tworzyć odziały, filie oraz przedstawicielstwa.
2.Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń, a także nie zarejestrowanych porozumień      i koalicji.

                                                                                                    § 8
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja RAZEM” w Wałbrzychu.

                                                                                                    § 9
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym   i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

                                                                                            ROZDZIAŁ II
                                                                     CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI


                                                                                                   § 10

Celem Fundacji jest:
1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) Działalność charytatywna;
3) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
5) Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie uzależnieniem oraz HIV/AIDS;
6) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) Upowszechnianie i ochrona prawa kobiet oraz nieletnich, a także działalność na rzecz równych praw kobiet i    mężczyzn;
8) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
9) Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
10) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
11) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
12) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
13) Edukacja obywatelska,
14) Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych
15) Świadczenie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej;
16) Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także  działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie;
17) Kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane;
18) Działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia, a przy tym zmniejszenia bezrobocia, w tym współpraca z publicznymi oraz  prywatnymi służbami, podmiotami zatrudniania;
19) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
20) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
21) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
22) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
23) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
24) Promocja i organizacja wolontariatu;
25) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
26) Prowadzenie doradztwa dla odbiorców działań Fundacji;
27) Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich;
28) Promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej;
29) Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej;
30) Budowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu;
31) Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego;
32) Wszechstronna pomoc na rzecz ofiar przestępstw przeciwko zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu w komunikacji, środowisku, mieniu, prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
33) Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych i komunikacyjnych;
34) Podejmowanie działań psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych i prawnych na rzecz krzywdzonych kobiet i mężczyzn oraz  ich rodzin;
35) Niesienie pomocy oraz wsparcia ludziom starym, chorym, opuszczonym, bezrobotnym oraz zagrożonych bezrobociem, dotkniętym klęskami żywiołowymi; przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży;
36) Zwalczanie zjawiska bezradności społecznej wśród takich grup społecznych jak : ofiary wypadków drogowych, przestępstw, wykroczeń, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie;
37) Ułatwianie ofiarom przestępstw kontaktów z organami ochrony porządku prawnego, a w miarę możliwości udzielanie także  pomocy prawnej i psychologicznej zapobiegającej powtórnemu zranieniu; udzielanie osobom pokrzywdzonym w wyniku  przestępstwa pomocy w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń, odwołań;
38) Pomoc osobom doświadczającym przemocy rodzinnej (seksualnej, fizycznej, psychicznej, ekonomicznej), przeciwdziałanie patologiom społecznym;
39) Ochrona i promocja zdrowia rozumianego jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny,
40) Ochrona środowiska,
41) Podejmowanie działań promujących ekologię i ochronę środowiska,
42) Pogłębianie świadomości ekologicznej,
43) Działania na rzecz ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi, podejmowanie środków zapobiegających i zmniejszających  negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczających ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiających efektywność takiego użytkowania,
44) Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w szczególności z  utrzymaniem porządku i czystości,
45) Działania służące nawiązaniu współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych  problemów i wyzwań; w szczególności dotyczących ochrony środowiska oraz ekologii,
46) Działania służące nawiązaniu współpracy samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych,
47) Działania mające na celu zbudowanie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych;
48) Działania służące wspieraniu procesów integracji sektora organizacji pozarządowych;
49) Działania służące budowaniu partnerstw lokalnych.
50) Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy międzysektorowej (pomiędzy administracją centralną, regionalną, lokalną oraz  organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi) na rzecz równości szans płci;
51) Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego;
52) Standaryzacja jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności;
53) Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
54) Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej;
55) Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi;
56) Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS;
57) Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej;
58) Wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
59) Zwiększony dostęp do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz deinstytucjonalizacji usług;
60) Poprawa dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo;
61) Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej;
62) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
63) Integracja oraz reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
64) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 


                                                                                                      § 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Wszelkie formy dozwolone prawem;
2) Realizację zadań zleconych przez organy oraz jednostki administracji publicznej
3) Odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego;
4) Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz innych form kształcenia;
5) Naukę języków obcych;
6) Wydawnictwa;
7) Badania i analizę rynku;
8) Udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu    pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
9) Pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
10) Udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
11) Informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
12) Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami;
13) Kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych;
14) Prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy;
15) Wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy;
16) Weryfikacji kandydatów do pracy pod względem oczekiwanych kwalifikacjii predyspozycji
17) Udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
18) Udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz  możliwościach szkolenia i kształcenia,
19) Inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
20) Udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,
21) Zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu   pracowników tymczasowych;
22) Organizowaniu nieodpłatnej informacji prawnej oraz prowadzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz ofiar przestępstw przeciwko zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu w komunikacji, środowisku, mieniu, prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
23) Organizowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej i doradczej osobom poszkodowanym w wypadkach  komunikacyjnych;
24) Podejmowaniu działań psychologicznych, pedagogicznych, prawnych i socjalnych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie  poprzez tworzenie punktów „Niebieskiej Linii”, punktów interwencji kryzysowej, grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, grup wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi, grup wsparcia dla osób współuzależnionych.
25) Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, ekologii w szczególności w zakresie prawidłowego  gospodarowania odpadami komunalnymi, selektywnego zbierania odpadów, użytkowania zasobów środowiska,
26) Szkolenia i doradztwo indywidualne oraz grupowe w zakresie ochrony środowiska, ekologii,
27) Udział we współtworzeniu strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych przez  samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe;
28) Działania służące konsultowaniu założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć,
29) Działania służące nawiązaniu współpracy samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych,
30) Upowszechnianie wiedzy na temat współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego,
31) Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w  środowisku pracy;
32) Upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych;
33) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia,
34) Zainicjowanie współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów z zakresu wsparcia EFS w szczególności aktywizacji zawodowej i społecznej, kształcenia przez całe życie.

                                                                                                     § 12
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
- udzielać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie,
- przyznawać nagrody i stypendia  wspierające działalność osób prawnych oraz innych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

                                                                                            ROZDZIAŁ III
                                                                         MAJĄTEK I  DOCHODY FUNDACJI


                                                                                                     § 13
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 z ł ( słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, niematerialne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

                                                                                                     § 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

                                                                                                     § 15
Dochody Fundacji pochodzą z :
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, subwencji osób prawnych i innych nie posiadających osobowości prawnej,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych,
5) dochodów z operacji finansowych,
6) wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
7) wpływów z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej,
8) nawiązek.

                                                                                                       § 16
Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

                                                                                                       § 17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu spadku składa Zarząd z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

                                                                                                       § 18
Fundacji nie wolno:
1) udzielić pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytuł przysposobienia, opieki lub kurateli zwane daje „osobami bliskim”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w  stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

                                                                                              ROZDZIAŁ IV
                                                           ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI


                                                                                                     § 19
1.Organami Fundacji są:
a) Rada,
b) Zarząd.
2. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagradzanie w wysokości nie  wyższej niż określone w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia,
4. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  
 

                                                                                           RADA FUNDACJI

                                                                                                     § 20

1.Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.Rada składa się z 3 do 9 członków.
3.Skład Rady jest stały za wyjątkiem:
1) rezygnacji członka złożonej na piśmie,
2) skazanie członka prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) jednogłośnego odwołania członka przez Radę z powodu nie pełnienia obowiązku członka przez okres dłuższy niż 1 rok,
4) jednogłośnego odwołania członka przez Radę z powodu istotnego  naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
5) śmierć członka,
6) zawieszenie członkostwa na czas powołania członka Rady w skład Zarządu lub nawiązania przez niego stosunku pracy z    Fundacją.
4. Skład Rady może ulec poszerzeniu wyłącznie za zgodą wszystkich członków Rady.


                                                                                                      § 21
Do zadań Rady należy:
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalaniu ich wynagrodzenia,
3) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz udzielanie członkom  Zarządu    absolutorium,
4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
5) wytyczenie głównych kierunków działalności Fundacji,
6) nadzór nad działalnością Fundacji,
7) zmiana Statutu Fundacji,
8) zmiana Celów Statutowych Fundacji,
9) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

                                                                                                      § 22
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, po ustaniu członkostwa pierwszego Przewodniczącego ustanowionego mocą    Statutu.
2. Przewodniczący Rady kieruje  jej pracami, reprezentuje ja na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

                                                                                                      § 23
3. Rada pracuje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych    uczestniczy przedstawiciel  Zarządu w celu składania wyjaśnień.
4. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
5. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał zwykłą większością głosów, i ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.    W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

                                                                                                      § 24
1. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z    celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.


                                                                                                      § 25
Rada w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

                                                                                          ZARZĄD FUNDACJI

                                                                                                       § 26                                                                                          

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków powołanych przez Radę na 3 letnią kadencję.
2. Funkcję członka zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Rada powołuje spośród członków Zarządu Prezesa,  po zakończeniu pierwszej kadencji lub ustaniu członkostwa Prezesa w Zarządzie ustanowionego mocą Statutu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
1) rezygnacji złożonej na piśmie
2) śmierci,
3) odwołania przez Radę.
5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:
a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
b) choroby, ułomności lub utraty sił- powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji
c) nie pełnienie obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok,
d) nienależytego wypełnienia funkcji członka,
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.


                                                                                                        § 27
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
3. Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć jednego Wiceprezesa.

                                                                                                        § 28
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
3) uchwalanie regulaminów,
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
5) ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji,
6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
8) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacja Fundacji

                                                                                                        § 29
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w postaci uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał    wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

                                                                                                        § 30
Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

                                                                                                        § 31
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji, uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.


                                                                                                       § 32                                                                                          

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada.

                                                                                                        § 33
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

                                                                                                  ROZDZIAŁ V
                                        ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE SIĘ Z INNĄ FUNDACJĄ I LIKWIDACJA FUNDACJI

                                                                                                         § 34

1.Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada większością 2/3 głosów oraz tą samą liczbą głosów zatwierdza zmiany.
2.Decyzje w kwestii zmiany celów Statutu Fundacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów oraz tą sama liczba głosów zatwierdza   wskazane zmiany.

                                                                                                        § 35
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

                                                                                                        § 36
Decyzje w kwestii połączenia się z inną Fundacja podejmuje Rada jednomyślnie.

                                                                                                        § 37

1. Fundacja ulega likwidacji  w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.


                                                                                                        § 38
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.

                                                                                                        § 39
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz innych organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego.
 

Polecane linki
Partnerzy
Fundacja Razem

Adres organizacji:
ul. Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych

Telefon kontaktowy:
(74) 666 30 06